Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional

Udhëzime për mbikëqyrje që ndërlidhen me integrimin e faktorëve socialë, etikë dhe aspektet e mjedisit jetësor në investime dhe menaxhim me rreziqet e fondeve pensionale të publikuara nga IOPS

Udhëzimet për mbikëqyrje që ndërlidhen me integrimin e faktorëve socialë, etikë dhe aspektet e mjedisit jetësorë në investime dhe menaxhim me rreziqet e fondeve pensionale të publikuara nga Organizata Ndërkombëtare e Mbikëqyrësve të Pensioneve (IOPS) nxjerrin në pah një sërë sfidash për shoqëritë pensionale dhe mbikëqyrësit e shoqërive pensionale.

Faktorët socialë, etikë dhe aspektet mjedisit jetësorë janë çështje kryesore për investim dhe menaxhim me rreziqet e fondeve pensionale. Zbatimi i tyre brenda kornizës rregullatore të sistemeve pensionale në të gjithë botën është relativisht i ri. Faktorët e aspekteve shoqërore, etike dhe të mjedisit jetësor zhvillohen në mënyrë dinamike dhe kanë ndikime dhe rreziqe të ndryshme varësisht nga vendit. Udhëzimet nuk janë detyruese dhe shërbejnë si bazë për mbikëqyrësit e shoqërive pensionale. Mbikëqyrësit pensionalë mund t’i zbatojnë ato në përputhje me strukturën e sistemit pensional dhe rregulloren.

Udhëzimet për mbikëqyrje që ndërlidhen me integrimin e faktorëve socialë, etikë dhe aspektet e mjedisit jetësorë në investime dhe menaxhim me rreziqet e fondeve pensionale janë në linkun më poshtë:

 

IOPS Supervisory Guidelines on the Integration of ESG Factors in the Investment and Risk Management of Pension Funds

Skip to content