Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Новиот број на Е-МАПАС бр.38

Почитувани,
Излезе новиот број на Е-МАПАС бр.38 (Април 2021) “Ефектите на COVID-19 врз пензиските фондови”

Skip to content