Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Новиот број на Е-МАПАС бр.39

Почитувани,
Излезе новиот број на Е-МАПАС бр.39 (јули 2021) “ Штедење во трет столб, поволности и пензиски надоместок ”.

Skip to content