Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Објавен е Кварталниот статистички извештај бр.65

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС го објави Кварталниот статистички извештај за првиот квартал во 2022 година.

Согласно Кварталниот статистички извештај со состојба 31.03.2022 година:

  • Вкупниот број на членови во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување изнесува 555.302.
  • Вкупниот број на членови во доброволно капитално финансирано пензиско осигурување изнесува 032.
  • Нето средствата во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување изнесуваат 107,30 милијарди денари.
  • Нето средствата во доброволно капитално финансирано пензиско осигурување изнесуваат 2,90 милијарди денари.
  • Вкупните уплатени придонеси во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување во првиот квартал од 2022 година изнесуваат 2,41 милијарди денари.
  • Вкупните уплатени придонеси во доброволно капитално финансирано пензиско осигурување во првиот квартал од 2022 година изнесуваат 95,95 милиони денари.

 

Кварталниот статистички извештај бр.65, 31.03.2022 е на следниот линк:

Кварталeн статистички извештај бр.65 31.03.2022

Skip to content