Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Објавен е Кварталниот статистички извештај бр.66

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС го објави Кварталниот статистички извештај за вториот квартал во 2022 година.

Согласно Кварталниот статистички извештај со состојба 30.06.2022 година:

  • Вкупниот број на членови во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување изнесува 561.477.
  • Вкупниот број на членови во доброволно капитално финансирано пензиско осигурување изнесува 433.
  • Нето средствата во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување изнесуваат 107,04 милијарди денари.
  • Нето средствата во доброволно капитално финансирано пензиско осигурување изнесуваат 2,90 милијарди денари.
  • Вкупните уплатени придонеси во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување во вториот квартал од 2022 година изнесуваат 2,84 милијарди денари.
  • Вкупните уплатени придонеси во доброволно капитално финансирано пензиско осигурување во вториот квартал од 2022 година изнесуваат 86,50 милиони денари.

 

Кварталниот статистички извештај бр.66, 30.06.2022 е на следниот линк:

Кварталниот статистички извештај бр.66, 30.06.2022

Skip to content