Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Орган на Агенцијата – Совет на експерти

Претседател на Советот на експерти
          д-р Булент Дервиши

 

Членови на Советот на Експерти
Професионално ангажирани членови:

          Ментор Јакупи
          Елизабета Видовиќ 

Надворешни членови:

         Проф.д-р Томе Неновски
         Проф.д-р Силвана Мојсовска

 


Надлежности на Претстедателот на Советот на експерти на МАПАС

Надлежности на Советот на експерти на МАПАС

 


Skip to content