Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Седница на Советот на експерти (04.07.2018)

Советот на експерти ја одржа првата конститутивна седница на 04.07.2018 година.

 

Skip to content