Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Седница на Советот на експерти (26.08.2016)

Советот на експерти одржа седница на 26.08.2016 година и го донесе следниот акт:

 

  1. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на маркетинг  на пензиски фондови;

 

Skip to content