Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Седница на Советот на експерти (12.11.2020)

Информација од 37-та седница на Советот на експерти, одржана на 12.11.2020 година

Советот на експерти одржа седница на 12.11.2020 година и донесе:

1. Годишна програма за работа на Aгенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за 2021 година.

Советот на експерти даде согласност на:

1. Стратешкиот план за извршување на внатрешна ревизија во Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за период од 2021 година до 2023 година и
2. Годишниот план за извршување на внатрешна ревизија во Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за 2021 година.

Советот на експерти даде одобрение на:

1. Барањето од ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје за добивање на одобрение за избор на членови на Надзорниот одбор.

Skip to content