Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Седница на Советот на експерти (26.07.2021)

Советот на експерти даде одобрение/согласност на:
1. Барањето од ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје за одобрување на одговорно лице за Внатрешен ревизор;
2. Барањето од ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје за одобрување на одговорно лице за сметки;
3. Барањето од Сава пензиско друштво а.д. Скопје за одобрување на одговорно лице за Внатрешен ревизор;
4. Барањето од Сава пензиско друштво а.д. Скопје за избор на член на Надзорен одбор и
5. Барањето од КБ Прво пензиско друштво АД Скопје за реизбор на член на Управен одбор.

Советот на експерти ги разгледа:
1. Кварталниот извештај за реализација на Годишниот план за јавни набавки за периодот од 01.04.2021 година до 30.06.2021 година и
2. Полугодишниот извештај за реализација на Финансискиот план на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за периодот јануари – јуни 2021 година.

Skip to content