Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Седница на Советот на експерти (27.10.2022)

Информација од 65-та седница на Советот на експерти, одржана на 27.10.2022 година

 

Советот на експерти одржа седница на 27.10.2022 година и даде одобрение/согласност на:

 

  1. Барањето од Сава пензиско друштво а.д. Скопје за добивање на одобрение за избор на Рок Мољк за член на Надзорен одбор Друштвото и
  2. Барањето од ВФП ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ за добивање на согласност за договорите склучени помеѓу пензиското друштво и домашни правни лица за вршење услуги со хартии од вредност.

 

Советот на експерти ги разгледа:

 

  1. Кварталниот финансиски извештај за периодот од 01.07.2022 година до 30.09.2022 година и
  2. Kварталниот извештај за реализација на Годишниот план за јавни набавки за периодот од 01.07.2022 година до 30.09.2022 година.
Skip to content