Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Седница на Советот на експерти (31.03.2020)

Советот на експерти одржа седница по електронски пат на 31.03.2020 година.

Советот на експерти на одржаната седница одлучи да се одложуваат теренските контроли предвидени во Годишниот план за теренски контроли на Агенцијата за 2020 година додека важат мерките во Република Северна Македонија за борба против пандемијата Covid-19 (Корона вирус).

Skip to content