Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

СООПШТЕНИЕ  Истекува рокот за поднесување на Изјава за членовите со бенифициран стаж

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС), ја известува пошироката јавност дека истекува рокот за поднесување на Изјава за продолжување на членството во задолжителен пензиски фонд.

Согласно закон членовите на задолжителните пензиски фондови кои навршиле стаж со кој се остварува намалување на старосната граница за пензионирање за најмалку една година согласно член 118 став (3) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, почнувајќи од 01 април 2022 година имаат право да изберат дали ќе го продолжат членството во задолжителен пензиски фонд, најдоцна до 01 јули 2022 година.

Изборот се врши со писмена изјава за продолжување на членство, а доколку членовите до 01 јули 2022 година не достават изјава, членството во задолжителниот пензиски фонд ќе им престане. По престанување на членството во задолжителниот пензиски фонд, пензиското друштво го пренесува вкупниот износ на средствата од индивидуалните сметките на овие членови во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија (Фондот на ПИОСМ).

Членовите кои нема да дадат изјава за продолжување на членство остануваат осигуреници само во тековно финансираното пензиско осигурување засновано на генерациска солидарност (Фондот на ПИОСМ) од каде што ќе го остварат правото на пензија.

Повеќе информации за Бенифициран стаж и Изјавата за продолжување на членство во задолжителен пензиски фонд на следните линкови:

https://mapas.mk/benificiran-staz/

https://mapas.mk/wp-content/uploads/2021/06/izjava-za-prodolzhuvane-na-chlenstvo-za-licza-so-ben.-stazh.docx

 

Skip to content