Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Управен одбор

Членови на Управниот одбор на МАПАС:

1.     Хаки Фазлиу, потпретседател

2.     м-р Александар Стојков, член

3.     Ласте Спасовски, член

Надлежности на Управниот одбор на МАПАС

Skip to content