Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Дарко Саздов

Датум и место на раѓање: 23.05.1976 во Скопје

Образование:

Дипломиран економист од 2000 година
при Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје, Р.Македонија, Економски Факултет – Скопје,

отсек: Деловна (Бизнис) Економија,
насока: Финансиско – Сметководен Менаџмент

Професионално искуство:

  • 2000-2003 година вработен во компанијата ПЕКАБЕСКО АД Скопје,
    на позициите како асистент на менаџерите за финансии и сметководство;
  • 2003-2006 година вработен во компанијата МАНОР ДООЕЛ Скопје,
    на позиција на менаџер за финансии и сметководство;
  • 2006-2018 година вработен во Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на неколку позиции од Стручен соработник за чувар на имот и странски менаџер на средства, Раководител на одделение за финансиска контрола, Раководител на Сектор за контрола до Раководите на Сектор за финансиска контрола;
  • 2018 година именуван за професионално ангажиран член на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.
Skip to content