Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Максуд Али

Роден: 07.05.1958 год.во Охрид

Образование:

Економски факултет (финансиско-банкарска насока)-УКИМ Скопје

Работно искуство:

  • Стопанска Банка –филијала Охрид
  • Приватна фирма
  • Министерство за труд и социјална политика
  • Министерство за финансии
  • Општина Охрид
  • Државен девизен инспекторат
Skip to content