Agjensioni për mbikëqyrjen e
finansimit kapital të sigurimit pensional

Kontakt

Lokacioni

Agjencioni për mbikqyrje të financimit kapital të sigurimit pensional

Stiv Naumov nr.100
1000 Shkup
Maqedoni

+389 2 3224 229

+389 2 3217 573

+389 2 3166 452

Maksud Ali
Kryetar i Këshillit të ekspertëve
maksud.ali@mapas.mk

Mentor Jakupi
Anëtar i Këshillit të ekspertëve
mentor.jakupi@mapas.mk

Darko Sazdov
Anëtar i Këshillit të ekspertëve
darko.sazdov@mapas.mk

Engin Elmazi
Udhëheqës i kabinetit të Këshillit të ekspertëve
engin.elmaz@mapas.mk

Ilir Ademi
Udhëheqës i sektorit për punë administrative financiare
ilir.ademi@mapas.mk

Tatjana Stefanovska
Udhëheqëse e sektorit juridik
tatjana.stefanovska@mapas.mk

Biljana Koteska
Udhëheqëse e sektorit për hulumtime dhe bashkëpunim ndërinstitucional
biljana.koteska@mapas.mk

Vllado Georgiev
Udhëheqës i sektorit për kontroll institucionale
vlado.georgiev@mapas.mk

Dimitar Trpkovski
Udhëheqë i sekcionit për informatikë
dimitar.trpkovski@mapas.mk

Biljana Lozanovska Avramovska
Revizor i brendshëm
biljana.lozanovska@mapas.mk

Dimitar Kiracovski-kontakt për personat me aftësi të kufizuar
dimitar.kiracovski@mapas.mk

E-mail i përgjithshëm për kontakt
contact@mapas.mk

Skip to content