Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Објавен е Кварталниот статистички извештај бр.63

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС го објави Кварталниот статистички извештај за третиот квартал во 2021 година.

Согласно Кварталниот статистички извештај со состојба 30.9.2021 година:

  • Вкупниот број на членови во доброволно капитално финансирано пензиско осигурување изнесува 26.823
  • Нето средствата во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување изнесуваат 99,90 милијарди денари.
  • Нето средствата во доброволно капитално финансирано пензиско осигурување изнесуваат 2,64 милијарди денари.
  • Вкупните уплатени придонеси во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување во третиот квартал од 2021 година изнесуваат 2,45 милијарди денари.
  • Вкупните уплатени придонеси во доброволно капитално финансирано пензиско осигурување во третиот квартал од 2021 година изнесуваат 85,03 милиони денари.

Кварталниот статистички извештај бр.63, 30.9.2021 е на следниот линк.

 

 

 

Skip to content