Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Објавен е Кварталниот статистички извештај бр.67

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС го објави Кварталниот статистички извештај за третиот квартал во 2022 година.

Согласно Кварталниот статистички извештај со состојба 30.09.2022 година:

  • Вкупниот број на членови во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување изнесува 566.146.
  • Вкупниот број на членови во доброволно капитално финансирано пензиско осигурување изнесува 731.
  • Нето средствата во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување изнесуваат 109,7 милијарди денари.
  • Нето средствата во доброволно капитално финансирано пензиско осигурување изнесуваат 2,92 милијарди денари.
  • Вкупните уплатени придонеси во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување во третиот квартал од 2022 година изнесуваат 2,74 милијарди денари.
  • Вкупните уплатени придонеси во доброволно капитално финансирано пензиско осигурување во третиот квартал од 2022 година изнесуваат 76,69 милиони денари.

 

Кварталниот статистички извештај бр.67, 30.09.2022 е на следниот линк:

Кварталниот статистички извештај бр.67, 30.09.2022  

 

 

Skip to content