The Agency for Supervision
of Fully Funded Pension Insurance

Bylaws draft version

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.  Согласно последните измени на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, со кои се изврши усогласување на овие закони со Законот за прекршоците, произлезе основ/обврска Агенцијата да ја пропише формата и содржината на прекршочниот платен налог во постапката за порамнување која ја спроведуваат овластените лица. 

Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог

Датум на објава:
Рок за коментари:

Bylaws form on public hearing    Skip to content