Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional

Versionet e punës të akteve nënligjore

Me këtë rregullore përcaktohet forma dhe përmbajtja e urdhëresës pagesore për kundërvajtje. Në pajtim me ndryshimet e fundit të Ligjit për sigurim të detyrueshëm pensional me financim kapital dhe Ligjit për sigurim pensional vullnetar me financim kapital, me të cilat u bë harmonizimi i këtyre ligjeve me Ligjin për kundërvajtjet, doli bazë/obligim që Agjencia ta përcaktojë formën dhe përmbajtjen e urdhëresës pagesore në procedurën e barazimit të cilën e zbatojnë personat e autorizuar.

Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e urdhëresës pagesore për kundërvajtje

Data e publikimit:
Afati për komente:

Formulari për aktet nënligjore të dëgjimit publik    Skip to content