Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Подзаконски акти на јавна расправа

Измената на правилникот е со цел членовите на задожителните и доброволните пензиски фондови да добиваат појасни информации, како во извештаите кои пензиските друштва ги доставуваат до нив еднаш во годината така и на огласната табла.

Имено, пензиското друштво доставува до членовите и пензионираните членови на пензиски фонд со кој управува податоци за надоместоците кои тоа ги наплатува и за приносот на пензискиот фонд со кој управува, заедно со податоците од член 95 став (3) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и член 114 став (3) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување. Со измената, во овој извештај друштвото треба да вклучи информација за приносот во номинален износ објавен од Агенцијата, за период од една година, со состојба на 31 декември од тековната година.

Исто така, во сите простории, на пензиското друштво или неговиот деловен соработник за маркетинг,  наменети за примање на странки треба да има најмалку една огласна табла, поставена на видливо место, со кратки информации за главните податоци што се однесуваат на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонди и пензиското друштво. Со изменета се брише информацијата за намалување на надоместоците  во зависност на должина на членство, како задолжителен елемент на огласната табла, затоа што е оставено на друштвата да одлучат дали воопшто ќе користат вакво намалување на надоместоците.

Правилник за измена на Правилникот за начинот и постапката на маркетинг  на пензиски фондови

Датум на објава: 21.07.2022
Рок за коментари: 5 работни дена

Форма за подзаконски акти на јавна расправа    Skip to content