Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Подзаконски акти на јавна расправа

Врз основа на член 83 став (3), 84 став (1) и (2) и 87 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009,  50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014, 192/2015, 30/2016, 21/2018 и 245/2018), и член 124 став (3), 125 став (1) и (2) и 128 од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013), Советот на експерти на  Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седница одржана на ??.??.2019 година, донесе:

Правилник за дополнување на Правилникот за проценка на средствата на задолжителните и доброволните пензиски фондови

Датум на објава:
Рок за коментари:

Форма за подзаконски акти на јавна расправа  Врз основа на член 21 став (7) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009,  50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014, 192/2015, 30/2016, 21/2018 и 245/2018) Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата одржана ??.??.2019 година , донесе:

  Правилник за измена и дополнување на Правилникот за индивидуални сметки

  Датум на објава:
  Рок за коментари:

  Форма за подзаконски акти на јавна расправа   Врз основа на член 83 став (3), 84 став (1) и (2) и 87 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009,  50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014, 192/2015, 30/2016, 21/2018, 245/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија број 180/2019), и член 124 став (3), 125 став (1) и (2) и 128 од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013), Советот на експерти на  Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седница одржана на ??.11.2019 година, донесе:

   Правилник за измена и дополнување на Правилникот за проценка на средствата на задолжителните и доброволните пензиски фондови

   Датум на објава:
   Рок за коментари:

   Форма за подзаконски акти на јавна расправа    Skip to content