Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Подзаконски акти на јавна расправа

Правилник за пренос на средства меѓу задолжителни пензиски фондови

Датум на објава: 22.03.2023
Рок за коментари:30.03.2023

Форма за подзаконски акти на јавна расправа  Правилник за начин и време на пренос на средства кај ДПФ

  Датум на објава: 22.03.2023
  Рок за коментари:30.03.2023

  Форма за подзаконски акти на јавна расправа   Правилник за надоместоци за задолжителните пензиски фондови

   Датум на објава: 22.03.2023
   Рок за коментари:30.03.2023

   Форма за подзаконски акти на јавна расправа    Skip to content