Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Соопштение за активност за заштита и подобрување на животната средина

Во рамки на активностите за заштита и подобрување на животната средина и со цел подигнување на свеста кај граѓаните, вработените од МАПАС ја чистеа локацијата Проевце – Куманово. Активноста се спроведе во околина на изворот на природна кисела вода. Со ова се потврдува дека продолжуваме со активности кои се одвиваат најмалку два пати годишно, се со цел заштита и подобрување на животната средина.

 

Skip to content