Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Седници на Совет на експерти 2017

Советот на експерти одржа електронска седница на 29.12.2017 година

Советот на експерти одржа седница на 26.10.2017 година

Советот на експерти одржа електронска седница на 04.08.2017 година

Советот на експерти одржа седница на 06.07.2017 година

Советот на експерти одржа седница на 08.06.2017 година

Советот на експерти одржа седница на 03.05.2017 година

Советот на експерти одржа седница на 24.04.2017 година

Советот на експерти одржа седница на 23.03.2017 година

Советот на експерти одржа седница на 23.02.2017 година

Советот на експерти одржа електронска седница на 31.01.2017 година

Советот на експерти одржа седница на 26.01.2017 година

Skip to content