Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Седници на Совет на експерти 2022

Советот на експерти одржа електронска седница на 14.01.2022 година и донесе: 

  1. Годишен план за јавни набавки во 2022 година на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување
Skip to content