Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional

Seancat e Këshillit të ekpsertëve 2022

Informacion nga seanca e 67-të e Këshillit të Ekspertëve, mbajtur më 22.12.2022

Këshilli i Ekspertëve mbajti mbledhjen e datës 22.12.2022 dhe miratoi:

 • Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për shfrytëzimin e mjeteve motorike zyrtare të Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve pensionale me financim kapital.

Arsyetimi:

Me Rregulloren për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për shfrytëzimin e mjeteve motorike zyrtare të Agjencisë, rregullohet shuma e kompensimit për shpenzimet e parapara për karburant. Përkatësisht, për shkak të rritjes së madhe të çmimit të derivateve, u lind nevoja që të rritet shuma e rimbursimit të shpenzimeve nga 16.000 denarë në 18.000 denarë, e cila paguhet një herë në muaj.

 • Plani vjetor i Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale me Financim Kapital për kontrollin në terren për vitin 2023.

Këshilli i Ekspertëve miratoi:

 • Raport vjetor për masat e shqiptuara për përgjegjësi të përcaktuar disiplinore dhe materiale për vitin 2022;
 • Raporti me renditje të renditjes vjetore të nëpunësve administrativë në Agjencinë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale të Financuara Kapitale për vitin 2022 dhe
 • Raport mbi zbatimin e Planit Vjetor të Punësimit të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve Pensionale me Financim Kapital për periudhën Korrik – Dhjetor 2022

Këshilli i Ekspertëve miratoi:

 • Kërkesa nga shoqëria pensionale Sava a.d. Shkup për marrjen e miratimit për zvogëlimin e kompensimit nga kontributet në fondin pensional të detyrueshëm dhe miratimin për ndryshimin dhe plotësimin e Statutit të fondit pensional Sava;
 • Kërkesa nga BQ Kompania e Parë Pensionale SHA Shkup për marrjen e miratimit për zvogëlimin e kompensimit nga kontributet e paguara në fondin pensional të detyrueshëm dhe marrjen e pëlqimit për ndryshime dhe plotësime në Statutin e BQ-së Fondit të Parë të Hapur Pensional – Shkup;
 • Kërkesa nga BQF Fondi i Parë Pensional SHA Shkup për marrjen e pëlqimit për ndryshime dhe plotësime në Statutin e Fondit të Parë të Hapur Pensional Vullnetar të BQ-së – Shkup dhe
 • Kërkesa nga TRIGLAV PENZISKO DRUSHTVO SHA Shkup për marrjen e miratimit për zvogëlimin e kompensimit nga kontributet e paguara, për marrjen e miratimit për ndryshimin e Statutit të fondit të hapur pensional të detyrueshëm Triglav – Shkup dhe për marrjen e miratimit për ndryshimin e Statutit të fondit të hapur pensional vullnetar Triglav. fondi – Shkup

Këshilli i Ekspertëve konsideroi:

 • Raporti gjashtëmujor për punën e Komisionit për vendimmarrje pas një kundërvajtjeje të Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve pensionale të financuara me kapital për periudhën korrik – dhjetor 2022.
 • Raporti për shkallën e zbatimit të Planit për përmirësimin e kapaciteteve në Agjencinë për mbikëqyrjen e sigurimeve pensionale të financuara me kapital për vitin 2022 dhe
 • Raporti tremujor për zbatimin e Planit Vjetor për Prokurimin Publik për periudhën 01.10.2022 deri më 31.12.2022.
Informacion nga seanca e 66-të e Këshillit të Ekspertëve, mbajtur më 29.11.2022

Këshilli i Ekspertëve mbajti mbledhjen e datës 29.11.2022 dhe miratoi:
• Rregullore për ndryshimin e Rregullores për përzgjedhjen e personave juridikë vendas për kryerjen e shërbimeve të letrave me vlerë.
Arsyetimi:
Neni 1 dhe 2 i Rregullores për ndryshimin e Rregullores për përzgjedhjen e personave juridikë vendas për kryerjen e shërbimeve të letrave me vlerë, fshin kriterin fillestar për përzgjedhjen e personit juridik që kryen shërbime të letrave me vlerë, që të jetë në 10 personat e parë juridikë vendas. që kryejnë shërbime me letra me vlerë sipas vëllimit të tregtimit, gjegjësisht qarkullimit të realizuar të tregtimit klasik me letra me vlerë për gjashtë muajt e fundit para fillimit të procedurës së përzgjedhjes, sipas statistikave zyrtare të Bursës së Maqedonisë.
Neni 3 shkurton emrin e Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale me Financim Kapital. Neni 4 harmonizon dispozitën e rregullores me emrin e ri të shtetit.
Këshilli i Ekspertëve ra dakord për:
• Plani strategjik për kryerjen e revizionit të brendshëm në Agjencinë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale me Financim Kapital për periudhën 2023-2025 dhe
• Plani vjetor për kryerjen e revizionit të brendshëm në Agjencinë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale të Financuara Kapitale për vitin 2023.

Informacion nga seanca e 65-të e Këshillit të Ekspertëve, mbajtur më 27.10.2022

Këshilli i Ekspertëve mbajti mbledhjen e datës 27.10.2022 dhe dha miratimin/pëlqimin për:

Kërkesa nga shoqëria pensionale Sava a.d. Shkupi për marrjen e miratimit për zgjedhjen e Rok Moljk si anëtar i Bordit Mbikëqyrës të Kompanisë dhe

Kërkesa nga VFP PENZISKO DRUSHTVO SHA SHKUP për marrjen e pëlqimit për kontratat e lidhura ndërmjet shoqërisë pensionale dhe personave juridikë vendorë për kryerjen e shërbimeve të letrave me vlerë.

 

Këshilli i Ekspertëve konsideroi:

Raporti financiar tremujor për periudhën 01.07.2022 deri më 30.09.2022 dhe

Raporti tremujor për zbatimin e planit vjetor për prokurimin publik për periudhën 01.07.2022 deri më 30.09.2022.

Këshilli i Ekspertëve mbajti seancën elektronike më datë 06.10.2022 dhe miratoi:

Ndryshimi i Planit Vjetor për Prokurim Publik në vitin 2022 të Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale me Financim Kapital.

Këshilli i Ekspertëve mbajti një seancë më 28 shtator 2022 dhe miratoi:

Plani financiar i Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimit pensional të financuar kapital për vitin 2023;

Vendim për shumën e tarifës mujore të ngarkuar nga Agjencia për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale me Financim Kapital nga kompanitë pensionale për vitin 2023;

Vendim për disponim të përkohshëm të mjeteve të Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale të financuara kapitale deri në miratimin e planit financiar të Agjencisë për vitin 2023 dhe

Vendim për shpërndarjen dhe investimin e tepricës së të hyrave të Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale me Financim Kapital.

Këshilli i Ekspertëve miratoi:

Kërkesa nga VFP PENZISKO DRUSHTVO SHA SHKUP për marrjen e miratimit për zgjedhjen e Mario Gjorgjiev për anëtar të bordit të drejtorëve të shoqërisë pensionale.

Këshilli i Ekspertëve konsideroi:

Procesverbali i inspektimit të kryer nga Ministria e Drejtësisë – Inspektorati i Përdorimit të Gjuhëve.

Këshilli i Ekspertëve mbajti një seancë më 30 gusht 2022 dhe miratoi:

Plani vjetor i punësimit i Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale me Financim Kapital për vitin 2023.

Këshilli i Ekspertëve dha miratimin/pëlqimin për:

Kërkesa nga VFP PENZISKO DRUSHTVO AD SHKUP për marrjen e miratimit për emërimin e Ivana Tashkovska si person përgjegjëse për menaxhimin e aseteve dhe vendimet për investime dhe për emërimin e Maja Jançevskës si person përgjegjëse për marketing dhe

Kërkesa nga TRIGLAV PENZISKO DRUSHTVO SHA Shkup për marrjen e pëlqimit për blerjen e aksioneve të reja nga aksionari i TRIGLAV PENZISKO DRUSHTVO SHA Shkup – Zavarovalnica Triglav d.d. Lubjana dhe Kërkesa për pëlqim për ndryshimin e Statutit të TRIGLAV KOMPANIA PENSIONALE AD Shkup

Këshilli i Ekspertëve konsideroi:

Raporti përfundimtar për auditimin e procedurave të kontrollit në terren në përputhje me rregulloret dhe dokumentet e brendshme të Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale me Financim Kapital.

Këshilli i Ekspertëve mbajti mbledhjen e datës 27.07.2022 dhe miratoi:

Rregullorja për rregullat dhe standardet minimale për tabelat e vdekshmërisë;

Rregullorja për rregullat dhe standardet minimale për përcaktimin e normave të interesit;

Vendim për vlefshmërinë e miratimit të kushtëzuar me numër 04-02 për menaxhimin e fondit pensional vullnetar i lëshuar Shoqërisë për administrimin e fondeve të hapura dhe të mbyllura të investimeve VFP FUND MANAGEMENT AD SKOPJE;

Vendim për përcaktimin e datës për fillimin e aktiviteteve të menaxhimit të fondeve pensionale, marketingut dhe anketimit të opinionit publik dhe

Plani strategjik për menaxhimin e burimeve njerëzore të Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimit pensional të financuar me kapital për periudhën 2023-2027.

Këshilli i Ekspertëve konsideroi:

Raporti gjashtëmujor për realizimin e planit financiar të Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale të Financuara Kapitale në vitin 2022 për periudhën prej 01.01.2022 deri më 30.06.2022;

Raporti financiar tremujor për periudhën 01.04.2022 deri më 30.06.2022 dhe

Raporti tremujor për zbatimin e planit vjetor për prokurimin publik për periudhën 01.04.2022 deri më 30.06.2022.

Këshilli i Ekspertëve mbajti një seancë më 22 qershor 2022 dhe miratoi:

Raport për zbatimin e Planit Vjetor të Punësimit të Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale të Financuara Kapitale për periudhën Janar – Qershor 2022.

Këshilli i Ekspertëve miratoi:

Kërkesë nga TRIGLAV PENZISKO DRUSHTVO SHA Shkup për marrjen e pëlqimit për marrëveshjet e lidhura ndërmjet TRIGLAV PENZISKO DRUSHTVO SHA Shkup dhe subjekteve juridike që ofrojnë shërbime të letrave me vlerë.

Këshilli i Ekspertëve konsideroi:

Raporti gjashtëmujor për punën e Komisionit për vendimmarrje pas një kundërvajtjeje të Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve pensionale të financuara me kapital për periudhën janar – qershor 2022.

Këshilli i Ekspertëve mbajti seancën më 31.05.2022 dhe miratoi:

Raport mbi gjendjen e sigurimit pensional të financuar nga kapitali në vitin 2021 dhe

Raport vjetor për funksionimin e Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale me Financim Kapital në vitin 2021.

Këshilli i Ekspertëve konsideroi:

Pasqyrat financiare për vitin 2021 me Raportin e Auditorit të Pavarur dhe

Raporti përfundimtar mbi auditimin e zbatimit të rekomandimeve nga raportet përfundimtare të auditimit të brendshëm.

Këshilli i Ekspertëve miratoi:

Kërkesa nga DUIF VFP Fund Management SHA Shkup për marrjen e lejes për themelimin e shoqërisë për menaxhimin e fondeve pensionale vullnetare dhe miratimin për menaxhimin e fondit pensional vullnetar;

Kërkesa nga shoqëria pensionale Sava a.d. Shkupi për marrjen e miratimit për rizgjedhjen e Pavel Gojkoviqit për anëtar të Bordit Mbikëqyrës të Kompanisë;

Kërkesa nga shoqëria pensionale Sava a.d. Shkupi për marrjen e miratimit për rizgjedhjen e Peter Skvarcha për anëtar të Bordit Mbikëqyrës të Kompanisë;

Kërkesa nga shoqëria pensionale Sava a.d. Shkupi për marrjen e aprovimit për rizgjedhjen e Mojca Gornjakut për anëtare të Bordit Mbikëqyrës të Kompanisë;

Kërkesa nga shoqëria pensionale Sava a.d. Shkupi për marrjen e miratimit për zgjedhjen e Erol Hasanit si anëtar i pavarur i Bordit Mbikëqyrës të Kompanisë;

Kërkesa nga CB First Pension Company SHA Shkup për marrjen e miratimit për rizgjedhjen e Alenka Znidarshiq Kranjc, Janez Kranjc dhe Anita Bislimovska për anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë;

Kërkesa e Kompanisë së Parë Pensionale CB SHA Shkup për marrjen e miratimit për zgjedhjen e Dusica Stevçevska – Srbinoska anëtare e pavarur e Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë dhe

Kërkesa nga shoqëria pensionale CB First SHA Shkup për marrjen e pëlqimit për kontratat e lidhura për kryerjen e veprimtarive të ndërmjetësuesit të aksioneve.

Këshilli i Ekspertëve mbajti një seancë më 28 prill 2022 dhe miratoi:

Kërkesa nga shoqëria pensionale Sava a.d. Shkupi për marrjen e miratimit për zgjedhjen e Marija Gjorgjievskës për anëtare të Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë Pensionale Sava a.d. Shkup dhe

Kërkesa nga shoqëria pensionale Sava a.d. Shkupi për marrjen e pëlqimit për Marrëveshjet për ndërmjetësim në blerjen dhe shitjen e letrave me vlerë.

Këshilli i Ekspertëve konsideroi:

Raporti financiar tremujor për periudhën 01.01.2022 deri më 31.03.2022 dhe

Raporti tremujor për zbatimin e planit vjetor për prokurimin publik për periudhën prej 01.01.2022 deri më 31.03.2022.

Këshilli i Ekspertëve mbajti një seancë më 29 mars 2022 dhe miratoi:

Pasqyrat financiare për vitin 2021

Këshilli i Ekspertëve miratoi:

Kërkesa nga TRIGLAV PENZISKO DRUSHTVO SHA Shkup për miratim për ndryshimin e Statutit të Fondit të hapur pensional të detyrueshëm Triglav – Shkup;

Kërkesa nga TRIGLAV PENZISKO DRUSHTVO SHA Shkup për miratim për ndryshimin e Statutit të Fondit të hapur pensional vullnetar Triglav – Shkup;

Kërkesa nga TRIGLAV PENZISKO DRUSHTVO SHA Shkup për marrjen e miratimit për emërimin e Tamara Iloskës si person përgjegjëse për auditimin e brendshëm;

Kërkesa nga CB First Pension Company SHA Shkup për marrjen e miratimit për emërimin e Susana Boskovska Zlatarevska si person përgjegjëse për marketing dhe kontroll të agjentëve.

Këshilli i Ekspertëve mbajti një seancë më 28 shkurt 2022 dhe miratoi:

Programi vjetor i punës së Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve pensionale të financuara me kapital për vitin 2022 me plan veprimi për zbatimin e programit vjetor dhe

Amendamentimi i Planit Vjetor të Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale të Financuara Kapitale për Kontrollin në Terren për vitin 2022.

Këshilli i Ekspertëve mbajti një seancë më 27 janar 2022 dhe miratoi:

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për mënyrën e pagesës së kontributeve në fondin pensional vullnetar

Arsyetimi:

Në nenin 8 dhe 12 të këtij rregulloreje rregullohet se kush mund të paguajë kontribut vullnetar në emër dhe për llogari të anëtarit që ka llogari individuale vullnetare ose llogari profesionale në një fond pensional vullnetar dhe këtë mund ta bëjë anëtari dhe/ose paguesi dhe siguruesi. Gjithashtu rregullohet që pagesa të bëhet nga llogaria e transaksionit e anëtarit dhe/ose paguesit ose siguruesit. Me ndryshimin e propozuar mundësohet pagesa e një kontributi vullnetar nëpërmjet një transaksioni të lidhur me llogarinë e transaksionit të anëtarit, paguesit ose siguruesit, gjë që rrit mundësitë e kontributit vullnetar në shtyllën e tretë të pensionit.

Këshilli i Ekspertëve miratoi:

Kërkesa e Kompanisë së Parë Pensionale CB SHA Shkup për të marrë miratimin e aneksit nr. kujdestari i bankës për fondin pensional vullnetar dhe

Kërkesa nga shoqëria pensionale Sava a.d. Shkupin për marrjen e miratimit për emërimin e Aleksandar Milevskit si person përgjegjës për menaxhimin e rrezikut të fondeve pensionale për një periudhë të caktuar kohore.

Këshilli i Ekspertëve mbajti një seancë elektronike më 14 janar 2022 dhe miratoi:

Plani vjetor për prokurim publik në vitin 2022 i Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve pensionale të financuara me kapital.

Skip to content