Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Принос

Остварен принос на задолжителните пензиски фондови за 2021

Остварен принос на задолжителните пензиски фондови за 2020

Остварен принос на задолжителните пензиски фондови за 2019

Остварен принос на задолжителните пензиски фондови за 2018

Остварен принос на задолжителните пензиски фондови за 2017

Остварен принос на задолжителните пензиски фондови за 2016

Остварен принос на задолжителните пензиски фондови за 2015

Остварен принос на задолжителните пензиски фондови за 2014

Остварен принос на задолжителните пензиски фондови за 2013

Остварен принос на задолжителните пензиски фондови за 2012

Остварен принос на задолжителните пензиски фондови за 2011

Остварен принос на задолжителните пензиски фондови за 2010

Остварен принос на задолжителните пензиски фондови за 2009

Остварен принос на задолжителните пензиски фондови за 2008

Остварен принос на задолжителните пензиски фондови за 2007

Остварен принос на задолжителните пензиски фондови за 2006

Skip to content