Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Пондер

2023 Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје Триглав отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Јануари 37,55% 39,18% 23,27%
Февруари
Март
Април
Мај
Јуни
Јули
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
2022 Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје Триглав отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Јануари 33,86% 35,09% 31,05%
Февруари 33,95% 35,00% 31,05%
Март 34,12% 34,86% 31,02%
Април 33,95% 34,74% 31,31%
Мај 36,57% 37,63% 25,80%
Јуни 36.87% 37.66% 25.47%
Јули 38,03% 39,04% 22,93%
Август 36,74% 37,40% 25,86%
Септември 37,30% 38,41% 24,29%
Октомври 38,13% 39,50% 22,37%
Ноември 36,95% 38,30% 24,75%
Декември 36,47% 37,80% 25,73%
2021 Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје Триглав отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Јануари 35,21% 36,22% 28,57%
Февруари 35,26% 36,14% 28,60%
Март 35,22% 36,06% 28,72%
Април 34,72% 35,88% 29,40%
Мај 34,70% 35,83% 29,47%
Јуни 34,59% 35,68% 29,73%
Јули 34,42% 35,46% 30,12%
Август 34,34% 35,45% 30,21%
Септември 34,17% 35,30% 30,53%
Октомври 34,29% 35,43% 30,28%
Ноември 34,01% 35,25% 30,74%
Декември 33,96% 35,22% 30,82%
2020 Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје Триглав отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Јануари 33,37% 33,30% 33,33%
Февруари 33,31% 33,36% 33,33%
Март 33,39% 33,28% 33,33%
Април 33,73% 32,94% 33,33%
Мај 36,98% 36,59% 26,43%
Јуни 36,64% 36,46% 26,90%
Јули 36,55% 36,36% 27,09%
Август 36,30% 36,34% 27,36%
Септември 35,90% 36,25% 27,85%
Октомври 36,00% 36,28% 27,72%
Ноември 36,12% 36,55% 27,33%
Декември 35,49% 36,16% 28,35%
2019 Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје Триглав отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Јануари 49,76% 50,24%
Февруари 49,75% 50,25%
Март 49,97% 50,03%
Април 33,26% 33,40% 33,34%
Мај 33,01% 33,66% 33,33%
Јуни 33,01% 33,66% 33,33%
Јули 33,16% 33,51% 33,33%
Август 33,13% 33,54% 33,33%
Септември 33,28% 33,39% 33,33%
Октомври 33,30% 33,37% 33,33%
Ноември 33,34% 33,33% 33,33%
Декември 33,38% 33,29% 33,33%
2018 Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Јануари 50,36% 49,64%
Февруари 50,67% 49,33%
Март 50,73% 49,27%
Април  50,67%  49,33%
Мај 50,71% 49,29%
Јуни 50,51% 49,49%
Јули 50,59% 49,41%
Август 50,56% 49,44%
Септември 50,26% 49,74%
Октомври 49,86% 50,14%
Ноември 50,09% 49,91%
Декември 49,74% 50,26%
2017 Отворен задолжителен пензиски фонд – “НЛБ Пензиски фонд” Скопје КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Јануари 50,19% 49,81%
Февруари 50,22% 49,78%
Март 50,20% 49,80%
Април 50,10% 49,90%
Мај 49,89%  50,11%
Јуни 50,23% 49,77%
Јули  50,09%  49,91%
Август  50,06%  49,94%
Септември 50,11% 49,89%
Октомври 50,38% 49,62%
Ноември 50,47% 49,53%
Декември 50,48% 49,52%
2016 Отворен задолжителен пензиски фонд – “НЛБ Пензиски фонд” Скопје КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Јануари 51,53% 48,47%
Февруари 51,58% 48,42%
Март  51,52% 48,48%
Април  51,50%  48,50%
Мај  51,40%  48,60%
Јуни 51,38% 48,62%
Јули  51,32%  48,68%
Август 51,23% 48,77%
Септември 51,29% 48,71%
Октомври 48,68% 51,32%
Ноември 48,68% 51,32%
Декември 48,51% 51,49%
2015 Отворен задолжителен пензиски фонд – “НЛБ Пензиски фонд” Скопје КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Јануари 48,67% 51,33%
Февруари 49,11% 50,89%
Март 49,35% 50,65%
Април 49,39% 50,61%
Мај 50,23% 49,77%
Јуни 50,14% 49,86%
Јули 50,58% 49,42%
Август 50,26% 49,74%
Септември 50,87% 49,13%
Октомври 51,25% 48,75%
Ноември 51,50% 48,50%
Декември 51,53% 48,47%
2014 Отворен задолжителен пензиски фонд – “НЛБ Пензиски фонд” Скопје КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Јануари 49,30% 50,70%
Февруари 48,99% 51,01%
Март 49,00% 51,00%
Април 49,27% 50,73%
Мај 49,07% 50,93%
Јуни 49,09% 50,91%
Јули 49,18% 50,82%
Aвгуст 49,18% 50,82%
Септември 48,60% 51,40%
Октомври 49,05% 50,95%
Ноември 49,10% 50,90%
Декември 49,28% 50,72%
2013 Отворен задолжителен пензиски фонд – “НЛБ Пензиски фонд” Скопје КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Јануари 50,43% 49,57%
Февруари 50,43% 49,57%
Март 50,43% 49,57%
Април 48,89% 51,11%
Maj 48,86% 51,14%
Јуни 48,95% 51,05%
Јули 48,85% 51,15%
Август 48,65% 51,35%
Септември 48,46% 51,54%
Октомври 48,37% 51,63%
Ноември 48,50% 51,50%
Декември 49,12% 50,88%
2012 Отворен задолжителен пензиски фонд – “НЛБ Пензиски фонд” Скопје КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Јануари 51,86% 48,14%
Февруари 51,54% 48,46%
Март 51,22% 48,78%
Април 51,26% 48,74%
Maj 51,42% 48,58%
Јуни 51,77% 48,23%
Јули 51,53% 48,47%
Август 51,51% 48,49%
Септември 51,38% 48,62%
Октомври 48,95% 51,05%
Ноември 48,81% 51,19%
Декември 48,69% 51,31%
2011 Отворен задолжителен пензиски фонд – “НЛБ Пензиски фонд” Скопје КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Јануари 47,06% 52,94%
Февруари 47,89% 52,11%
Март 48,40% 51,60%
Април 48,56% 51,44%
Мај 49,65% 50,35%
Јуни 49,83% 50,17%
Јули 50,31% 49,69%
Август 50,21% 49,79%
Септември 50,89% 49,11%
Октомври 51,76% 48,24%
Ноември 51,79% 48,21%
Декември 52,10% 47,90%
2010 Отворен задолжителен пензиски фонд – “НЛБ Пензиски фонд” Скопје КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Јануари 48,84% 51,16%
Февруари 47,86% 52,14%
Март 47,78% 52,22%
Април 48,33% 51,67%
Maj 48,28% 51,72%
Јуни 47,13% 52,87%
Јули 47,70% 52,30%
Август 47,83% 52,17%
Септември 46,48% 53,52%
Октомври 46,90% 53,10%
Ноември 47,69% 52,31%
Декември 48,14% 51,86%
2009 Отворен задолжителен пензиски фонд – “НЛБ Пензиски фонд” Скопје КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Јануари 35,40% 64,60%
Февруари 37,66% 62,34%
Март 35,43% 64,57%
Април 34,04% 65,96%
Мај 35,17% 64,83%
Јуни 41,26% 58,74%
Јули 41,16% 58,84%
Август 39,91% 60,09%
Септември 39,69% 60,31%
Октомври 50,57% 49,43%
Ноември 50,84% 49,16%
Декември 51,89% 48,11%
2008 Отворен задолжителен пензиски фонд – “НЛБ Пензиски фонд” Скопје КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Август 46,82% 53,18%
Септември 46,12% 53,88%
Октомври 44,66% 55,34%
Ноември 39,30% 60,70%
Декември 35,42% 64,58%
Skip to content