Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Пензиски друштва

ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАДОЛЖИТЕЛНИ И ДОБРОВОЛНИ ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ САВА ПЕНЗИСКО ДРУШТВО А.Д. СКОПЈЕ

Задолжителен пензиски фонд
Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд
Доброволен пензиски фонд
Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус
Акционери
Позаваровалница Сава д.д

КБ ПРВО ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАДОЛЖИТЕЛНИ И ДОБРОВОЛНИ ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ

Задолжителен пензиски фонд
КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Доброволен пензиски фонд
КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје
Акционери
Комерцијална банка, АД, Скопје, Република Македонија
Skupina Prva zavarovalniski holding d.d. Ljubljana

Друштва за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје

Задолжителен пензиски фонд
Триглав отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
Доброволен пензиски фонд
Триглав отворен доброволен пензиски фонд – Скопје
Акционери
Заваровалница Триглав ДД Љубљана

Skip to content