Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional

SHOQËRI PENSIONALE

Shoqëria pensionale është shoqëri aksionare e cila themelohet dhe funksionon në përputhje me Ligjin për shoqëritë tregtare dhe Ligjin për sigurimin pensional të financuar nga kapitali ose Ligjin për sigurimin vullnetar pensional të financuar nga kapitali. Shoqëria pensionale është themeluar në bazë të një leje nga MAPAS dhe menaxhon fondin pensional në bazë të një miratimi për menaxhimin e fondit pensional. Në sistemin e pensioneve, ekziston mundësia për të krijuar tre lloje shoqërish:

  • Detajet e kompanisë për Kompaninë e Menaxhimit të Fondit të Pensionit të Detyrueshëm,
  • Detajet e kompanisë për Kompaninë e Menaxhimit të Fondit të Pensionit Vullnetar,
  • Detajet e kompanisë për shoqërinë e administrimit të fondit të pensionit të detyrueshëm dhe vullnetar

Në Republikën e Maqedonisë së Veriut ekzistojnë 3 shoqëri për menaxhimin e fondeve pensionale të detyrueshme dhe vullnetare.

SHOQËRI AKSIONARE PËR UDHËHEQJEN E FONDEVE PENSIONALE VULLNETARE DHE ATO
TË OBLIGUARA FONDI PENSIONAL SAVA D.D. SHKUP

Fondi i detyrueshëm pensional

Fondi i detyrueshëm i hapur pensional Sava fondi pensional

Fondi pensional vullnetar

Fondi i hapur vullnetar pensional Sava penzija plus

Aksionarë:

Pozavarovalnica Sava d.d

“KB PRVO” SHOQËRI PËR UDHËHEQJE ME FONDET PENSIONALE TË OBLIGUARA DHE ATO VULLNETARE – SHKUP

Fondi i detyrueshëm pensional

KB Fondi i parë i hapur i detyrueshëm pensional – Shkup

Fondi pensional vullnetar

KB Fondi i parë i hapur vullnetar pensional – Shkup

Aksionarë:

Banka Komerciale, SHA, Shkup, Republika e Maqedonisë Skupina Prva zavarovalniski holding d.d. Ljubljana

Shoqëria për menaxhim me fondet pensionale
të obliguara dhe vullnetare TRIGLAV PENZISKO DRUSTVO SHA Shkup

Fondi i detyrueshëm pensional

Fondi i hapur i detyrueshëm pensional Trigllav- Shkup

Fondi pensional vullnetar

Fondi i hapur vullnetar pensional Trigllav – Shkup

Aksionarë:

Zavarovallnica Trigllav DD Lubjana

Shoqëria për menaxhim me fondet pensionale vullnetare VFP SHOQËRIA PENSIONALE SHA SHKUP

Fondi pensional vullnetar

VFP Fondi i hapur vullnetar pensional – Shkup

Aksionarë:

Shoqëria për menaxhim me fonde të hapura dhe të mbyllura investuese VFP FOND MENAXHMENT SHA SHKUP

Skip to content