Agjensioni për mbikëqyrjen e
finansimit kapital të sigurimit pensional

Informacione për Shoqëritë

SHOQËRI AKSIONARE PËR UDHËHEQJEN E FONDEVE PENSIONALE VULLNETARE DHE ATO
TË OBLIGUARA FONDI PENSIONAL SAVA D.D. SHKUP

Fondi pensional i obliguar
Fondi i parë i hapur pensional i obliguar Fondi pensional Sava
Fondi pensional vullnetar
Fondi i parë i hapur pensional vullnetarë Fondi pensional Sava
Aksionarët
Pozavarovalnica Sava d.d

“KB PRVO” SHOQËRI PËR UDHËHEQJE ME FONDET PENSIONALE TË OBLIGUARA DHE ATO VULLNETARE – SHKUP

Fondi pensional i obliguar
КB Fondi i parë i hapur pensional i obliguar – Shkup
Fondi pensional vullnetar
КB Fondi i parë i hapur pensional vullnetarë- Shkup
Аkcionerët
Komercijalna Banka SHA, Shkup, Republika e Maqedonisë
“Skupina Prva Zavarovalniski Holding”, DD, Ljubljana,
Republika e Sllovenisë

Shoqëria për menaxhim me fondet pensionale
të obliguara dhe vullnetare TRIGLAV PENZISKO DRUSTVO SHA Shkup

Fondi pensional i obliguar
Trigllav fondi i hapur pensional obligativ – Shkup
Fondi pensional vullnetar
Trigllav fondi i hapur pensional vullnetar – Shkup
Aksionarët
Zavarovalnica Trigllav DD Lublanë

Skip to content