Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Стратегиски документи

Стратегиски план на МАПАС

МИСИЈА
МАПАС да ги заштити интересите на членовите и на пензионираните членови на пензиските фондови и да го поттикне развојот на капитално финансираното пензиско осигурување заради посигурни пензионерски денови.

ВИЗИЈА
МАПАС да биде препознаена како независна, стручна и транспарентна институција која го штити и унапредува капитално финансираното пензиско осигурување.

Стратегија за спроведување на макропрудентната политика во РСМ

Финтек стратегија за финансиски регулатори

Skip to content