Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional

Dokumente strategjike

Plani strategjik I MAPAS-it

MISIONI

Misioni i MAPAS është të mbrojmë interesat e anëtarëve dhe anëtarëve të pensionuar të fondeve pensionale dhe të nxisim zhvillimin e financimit kapital të sigurimit pensional për shkak të ditëve të sigurta pensionale.

VIZIONI

Vizioni i MAPAS është të njihemi si institucion i pavarur, profesional dhe transparent e cila mbron dhe promovon sistemin pensional

Strategjia fintek për rregullatorët financiarë

Skip to content