The Agency for Supervision
of Fully Funded Pension Insurance

Authorised Agency Personal Data

Authorised Agency Personal Data Protection Officer is Emilija Ramova,
tel. 02-3224-229,extension number 105;
fax 02-3166-452,
e-mail: emilija.ramova@mapas.mk

Политика на систем за заштита на лични податоци на Агенцијата за капитално финансирано пензиско осигурување;

Правила за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци;

Правила за определување на обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот систем и на овластените лица во Агенцијата;

Правила за пријавување, реакција и санирање на инциденти во Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување;

Правила за начинот на уништување на документи и начинот на уништување, бришење и чистење на медиумот во Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување;

Политика на чист екран и чисто биро Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување;

Правила за информациска сигурност на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување;

  • Безбедносна политика; // интерен документ
  • Политика за прифатливо користење на информациски средства; // интерен документ
  • Политика за физичка сигурност; ;// интерен документ
  • Политика за развој и тест на софтвер;// интерен документ
  • Процедура за физички пристап до сервер салата на Агенцијата; // интерен документ
  • Процедура за корекција на податочни грешки во ИТ системот на Агенцијата; // интерен документ
  • Процедура за имплементација на антивирус и анти-спам сервис, принцип на ажурирање на антивирус дефиниции; // интерен документ
  • Процедура за спроведување на план за оправување од незгода во ИТ системот во Агенцијата.// интерен документ
Skip to content