Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional

Mbrojtja e të dhënave personale

Person zyrtar Oficer për mbrojtjen e të dhënave personale të Agjencisë është Emilija Ramova,
tel. 02-3224-229, lokale 105;
kutia 02-3166-452,
e-mail: emilija.ramova@mapas.mk

  • Politika e sigurisë; // dokument i brendshëm
  • Politika për përdorim të pranueshëm të mjetëve të informacionit; // dokument i brendshëm
  • Politika e sigurisë fizike; // dokument i brendshëm
  • Politika e zhvillimit dhe testimit të softuerit; // dokument i brendshëm
  • Procedura për qasje fizike në sallën e serverëve të Agjencisë; // dokument i brendshëm
  • Procedura për korrigjimin e gabimeve të të dhënave në sistemin TI të Agjencisë; // dokument i brendshëm
  • Procedura për zbatimin e shërbimit antivirus dhe anti-spam, parimi i përditësimit të përkufizimeve të antivirusit; // dokument i brendshëm
  • Procedura për zbatimin e planit të menaxhimit të aksidenteve në sistemin TI të Agjencisë.// dokument i brendshëm
Skip to content