Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional

NJOFTIM   Për hulumtimin vjetor të OECD-së

Doli hulumtimi më i ri vjetor i OECD-së – Annual Survey of Investment Regulation of Pension Funds and Other Pension Providers. Ky hulumtim i përshkruan rregulloret kryesore kuantitative të investimeve të fondeve pensionale në OECD dhe vendet e zgjedhura që nuk janë anëtare të OECD-së (shumica e të cilave janë anëtare të IOPS-së). Ky hulumtim mbulon rregullat e investimeve për entitetet tjera pensionale (shoqëritë e sigurimit jetësor) për disa vende, si Danimarka, Franca, Irlanda, Koreja, Letonia dhe Suedia midis vendeve anëtare të OECD-së dhe Jordani në vendet që nuk janë anëtare të OECD-së. Informacionet u referohen rregullave të cilat janë në fuqi në fund të vitit 2021 (ose vitin e fundit të disponueshëm).
Raporti i mbulon të gjitha llojet e planeve pensionale. Rregulloret mund të dallohen sipas llojeve të planeve (plane profesionale/individuale, të detyrueshme dhe vullnetare me pensione të definuara (DB)/plane me kontribute të definuara (DC).
Informacionet e mbledhura u referohen të gjitha formave të kufizimit kuantitativ të portofolit (minimumi dhe maksimumi) të aplikuara për fondet pensionale dhe entitetet tjera pensionale në nivele të ndryshme juridike (ligj, rregullore, udhëzime, etj.).

Skip to content