Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional

Regjistri i fondeve pensionale

Fondi pensional (i detyrueshëm ose vullnetar) është një fond i hapur investues, i cili themelohet dhe funksionon në përputhje me Ligjin për fondet investuese, përveç nëse rregullohet ndryshe me Ligjin për sigurimin e detyrueshëm pensional të financuar kapital ose Ligjin për sigurimin pensional vullnetar të financuar kapital.

Skip to content