Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional

Sigurim i detyrueshëm i pensionit me finansim kapital-shtylla e dytë

1. Anëtar i një fondi të detyrueshëm pensional është një person i siguruar që për herë të parë kyçet në sigurimin e detyrueshëm pensional dhe invalidor pas 1 janarit 2019 dhe në datën e kyçjes është nën 40 vjeç.

2. Anëtar i një fondi të detyrueshëm pensional është një person i siguruar i cili fillimisht është kyçur në sigurimin e detyrueshëm pensional dhe invalidor (dmth është punësuar) pas 1 janarit 2003 dhe ka lindur pas 1 janarit 1967.

3. Anëtar i një fondi të detyrueshëm pensional është një person i siguruar i cili fillimisht është kyçur në sigurimin e detyrueshëm pensional dhe invalidor (dmth ështe punësuar) para 1 janarit 2003, i cili me zgjedhjen e tij/duke nënshkruar një marrëveshje anëtarësimi është kyçur në finansim kapital të sigurimit të detyrueshëm pensional dhe ka lindur pas 1 janarit 1967.

Anëtar i një fondi të detyrueshëm pensional është një person i siguruar i cili fillimisht është kyçur në sigurimin e detyrueshëm pensional dhe invalidor (dmth është punësuar) para 1 janarit 2003, i cili me zgjedhjen e tij përmes nënshkrimit të marrëveshjes së anëtarësimit është kyçur në një finansim kapital të sigurimit të detyrueshëm pensional dhe ka lindur para 1 janarit 1967 dhe i cili deri më 30 shtator 2019 ka nënshkruar një deklaratë për vazhdimin e anëtarësimit në sigurimin e detyrueshëm pensional me financim kapital.

Një person i siguruar mund të anëtarësohet në një fond të detyrueshëm pensional në dy mënyra:

1) me nënshkrimin e një marrëveshje për anëtarësim në një fond të detyrueshëm pensional dhe me regjistrim në Regjistrin e anëtarëve të mbajtur nga Agjencia

2) me shpërndarje në një fond të detyrueshëm pensional sipas përzgjedhjes së rastësishme nga Fondi SPIMV në rast se i siguruari i cili është i obliguar të bëhet anëtar i një fondi të detyrueshëm pensional nuk ka nënshkruar një marrëveshje anëtarësie në periudhën e zgjedhjes së një fondi të detyrueshëm pensional dhe me regjistrim në Regjistrin e anëtarëve të udhëhequr nga Agjencia.

Secili punonjës ka të drejtën e një zgjedhjeje personale (brenda tre muajve nga punësimi i parë) se me  cilën kompani të pensioneve do të lidhë një marrëveshje për anëtarësim në një fond të detyrueshëm pensional.

Aktualisht ekzistojnë tre kompani pensioni që administrojnë me nga një fond pensional të detyrueshëm:

Kompania e pensioneve Sava a.d. Shkup
Nënë Tereza Nr. 1 Shkup,
tel. 02-15-500, www.sava-penzisko.mk
KB Prvo Penzisko Drustvo AD Shkup
Mitropoliti Teodosij Gologanov nr. 6 Shkup
tel. 02-3243-777, www.kbprvo.mk dhe
KOMPANIA E PENSIONIT TRIGLAV AD Shkup
bul. 8 shtator nr. 16 Shkup,
tel. 02-5102-190, www.triglavpenzisko.mk

Për më shumë informacion mbi punën e tyre dhe përzgjedhjen më të lehtë midis kompanive pensionale mund të:

  • Vizitoni faqet e tyre në internet;
  • Rishikoni raportet e tyre financiare të punës së tyre, strategjitë e investimeve dhe të ardhurat e realizuara, si dhe kompenzimet që ata i paguajnë;
  • Të mësoni se çfarë shërbimesh u ofrojnë anëtarëve të tyre dhe çfarë reputacioni kanë kompanitë;;
  • Të vizitoni faqen e internetit të MAPAS: www.mapas.mk

Bisedoni me agjentët e kompanive pensionale përpara se të vendosni se në cilin fond pensioni të detyrueshëm do të kyçeni dhe në të njëjtën kohë kërkoni kartën e identifikimit të agjentit me të cilin po bisedoni.

Për të kontaktuar një agjent ju duhet të kontaktoni kompanitë e pensioneve ose bashkëpunëtorët e tyre të biznesit.

Lidhni një marrëveshje anëtarësimi me fondin e zgjedhur të detyrueshëm të pensionit dhe plotësoni me kujdes detajet në marrëveshje. Të dhënat e  kontaktit në marrëveshje do të përdoren për të paraqitur raporte të rregullta mbi kursimet tuaja në adresën tuaj të kontaktit.

Kompanitë e pensioneve kanë detyrimin të kujdesen për anëtarët e tyre duke investuar vazhdimisht fondet e tyre dhe duke i informuar rregullisht anëtarët për statusin e llogarive të tyre dhe portofolin e fondit të pensioneve.

Kompanitë e pensioneve kanë një detyrë besnike për të punuar vetëm për të mirën e interesave të anëtarëve, e cila duhet të zbatohet duke aplikuar standarde të larta të etikës dhe integritetit dhe pa konflikt interesi.

Kur nënshkruani për herë të parë një kontratë për anëtarësim në një fond të detyrueshëm pensional, ju keni të drejtë të ndërpritni kontratën brenda tetë ditëve të punës nga data e nënshkrimit me një dokument me shkrim të cilin ua dërgon/siguron agjenti ose kompania e pensionit.

Dokumentin e nënshkruar për ndërprerjen e kontratës së anëtarësimit mund ta dorëzoni personalisht te kompania e pensioneve, përmes një personi tjetër, ose përmes postës si një dërgesë me prioritet.

Nëse nuk jeni të kënaqur me shërbimet e kompanisë që administron fondin e detyrueshëm pensional në të cilin jeni anëtar, ju mund të transferoheni në një fond tjetër të detyrueshëm pensional të menaxhuar nga një kompani tjetër pensioni.

Për t’u transferuar nga fondi i detyrueshëm i pensionit ku jeni anëtar (fondi ekzistues i pensionit të detyrueshëm) në një fond tjetër pensioni të detyrueshëm të menaxhuar nga një kompani tjetër (fondi i ardhshëm i pensionit të detyrueshëm), duhet të nënshkruani një marrëveshje transferimi me kompaninë që menaxhon fondin pensional të detyrueshëm të ardhshëm dhe të jepni një deklaratë të pëlqimit për transferin. Në të njëjtën kohë, nëse jeni anëtar për më pak se dy vjet, duhet të paguani një tarifë prej 15 eurosh, dhe nëse jeni anëtar për më shumë se dy vjet, transferimi është falas.

Kur një anëtar i fondit të detyrueshëm të pensionit fiton të drejtën për pension pleqërie sipas Ligjit për sigurimin pensional dhe invalidor, do të përdoret e gjithë shuma e fondeve të grumbulluara në llogarinë e tij, me të drejtën e zgjedhjes personale të anëtarit, për:

a) blerjen e një pensioni jetësor të pagueshëm deri në fund të jetës nga një kompani sigurimesh e autorizuar për atë qëllim; ose

b) tërheqje të programuara të siguruara nga kompania që administron fondin e detyrueshëm të pensionit me të cilën anëtari do të lidhë një marrëveshje për tërheqjet e programuara; ose

c) një kombinim i opsioneve të renditura në pikat a) dhe b).

Pagesa e anuiteteve do të aplikohet pas lëshimit të licencës së parë për kryerjen e punës së sigurimit në klasën e anuiteteve dhe pagimit të anuiteteve për përfituesit e pensioneve.

Nëse një anëtar i një fondi të detyrueshëm pensional ka të drejtë për një pension invaliditeti, shuma totale e fondeve në llogarinë e anëtarit transferohet në Fondin e SPIMV dhe pagesa e plotë e pensionit invalidor paguhet nga Fondi SPIMV. Me përjashtim, nëse fondet e grumbulluara në llogarinë e anëtarit janë më shumë se shuma e kërkuar për pagimin e pensionit invalidor, në përputhje me Ligjin për Sigurim Pensional dhe Invalidor, atëherë anëtari mund të zgjedhë që në vend të atij pensioni të përdorë një pension të shtyllës së dytë.

Në rast të vdekjes së një anëtari të një fondi të detyrueshëm pensional, anëtarët e familjes së të cilit kanë të drejtë për një pension familjar, shuma totale e fondeve në llogarinë e atij anëtari transferohet në Fondin SPIMV dhe paguhet pagesa e plotë e pensionit familjar nga Fondi SPIMV. Si përjashtim, nëse fondet e grumbulluara në llogarinë e anëtarit janë më shumë se shuma e kërkuar për pagimin e pensionit familjar, në përputhje me Ligjin për Sigurimin Pensional dhe Invalidor, atëherë përfituesi i pensionit familjar mund që në vend të atij pensioni të shfrytëzojë një pension të shtyllës së dytë.

Ka edhe raste në të cilat fondet paguhen nga llogaria individuale e anëtarit, pa ushtruar të drejtën për pension, si më poshtë:

  • Kur një anëtar i fondit të detyrueshëm pensional nuk ka anëtarë të familjes së tij që kanë të drejtën e pensionit familjar, atëherë fondet në llogari të atij anëtari bëhen pjesë e pasurisë së trashëgimlënësit dhe ato trajtohen në përputhje me Ligjin për trashëgiminë;
  • Kur një anëtar i një fondi të detyrueshëm pensional nuk do të fitojë të drejtën për një pension pleqërie sipas Ligjit për Sigurimin Pensional dhe Invalidor, sepse ai nuk ka plotësuar të paktën 15 vjet pune, ai mund të dalë në pension vetëm nga shtylla e dytë, nëse pensioni është më i madh ose i barabartë me 40% të shumës minimale të pensionit dhe nëse shuma e llogaritur e pensionit është më pak se 40% e shumës minimale të pensionit, fondi i detyrueshëm i pensionit do t’i paguajë përnjëherë fondet e grumbulluara në llogarinë e anëtarit. Realizimi i një pensioni vetëm nga fondet e shtyllës së dytë dhe pagesa e fondeve totale të akumuluara në këto raste mund të bëhet pasi të keni mbushur 65 vjeç.
Skip to content