Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Подзаконски акти

Пензиски друштва

ИМЕ НА ПРАВИЛНИК Број на Службен Весник
1. Правилник за лиценцирање на пензиските друштва
2. Правилник за начинот и постапката за избор на член на управен и надзорен одбор на пензиско друштво 175/2013
* Измена и дополнување 131/2016
* Измена и дополнување 32/2018
* Измена и дополнување 154/2019
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
3. Правилник за методологијата за пресметка на сопствените средства на пензиското друштво 11/2011
* Исправка на Правилникот за методологијата за пресметка на сопствените средства на пензиското друштво 13/2011
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
4. Павилник за формата и содржината на финансиските извештаи на пензиското друштво 11/2011
* Измена и дополнување 2012
* Измена и дополнување 138/2017
* Измена и дополнување 32/2018
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
6. Правилник за начинот и постапката за давање на одобренија на измените на документите поднесени при лиценцирање 175/2013
* Измена и дополнување 32/2018
* Измена и дополнување 32/2018
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
7. Правилник за поблиските услови за основање на пензиски друштва 138/2008
* Измена и дополнување 154/2010
* Измена и дополнување 45/2011
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
8. Павилник за начинот на спречување на злоупотреба на информациите добиени како резултат на службената положба и за содржината и начинот на известување за трансакции со хартии од вредност 138/2008
9. Правилник за видот и начинот на спроведување на обуките од областа на капитално финансираното пензиско осигурување за претставниците на пензиските друштва 138/2008
* Измена и дополнување 85/2013
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
10. Правилник за начинот на спојување на пензиски друштва и спојување на пензиски фондови 29/2011
* Измена и дополнување 85/2013
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
11. Правилник за начинот на присоединување на пензиски друштва и начинот на присоединување на задолжителни и/или доброволни пензиски фондови 99/2011
* Измена и дополнување 85/2013
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
12. Правилник за начинот на вршење контрола 89/2013
* Измена и дополнување 69/2015
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
13. Правилник за постапката за повлекување или укинување на одобрение за управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд 138/2008
* Измена и дополнување 171/2010
* Измена и дополнување 110/2013
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
14. Правилник за начинот на управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд по повлекување или укинување на одобрението за управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд на пензиските друштва 138/2008
* Измена и дополнување 91/2009
* Измена и дополнување 110/2013
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
15. Правилник за спроведување едукација заради отстранување на неправилност сторена од страна на пензиско друштво 100/2013
16.Правилник за потврдата со мислење на овластениот актуар 155/2013

Пензиски фондови

ИМЕ НА ПРАВИЛНИК Број на Службен Весник
1. Правилник за инвестирање на средствата на задолжителните пензиски фондови 134/2010
* Измена и дополнување  99/2011
* Измена и дополнување  75/2013
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
2. Правилник за инвестирање на средствата на доброволните пензиски фондови 171/2010
* Измена и дополнување  75/2013
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
3. Правилник за содржината на инвестициона стратегија на пензиски фонд
4. Правилник за постапка за избор на домашни правни лица за вршење на услуги со хартии од вредност 110/2013
* Измена и дополнување  47/2014
* Измена и дополнување  32/2018
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
5. Правилник за пренос на средства меѓу задолжителни пензиски фондови 100/2013
6. Правилник за начин и време на пренос на средства кај доброволните пензиски фондови 138/2008
 * Измена и дополнување 140/2013
* Измена и дополнување 221/2015
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
7. Правилник за начинот на одделно водење на евиденцијата за доброволниот и за задолжителниот пензиски фонд управувани од друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови како и за мерките потребни за финансиско одделување на задолжителниот од доброволниот пензиски фонд 138/2008
8. .Правилник за проценка на средствата на задолжителните и доброволните пензиски фондови 138/2008
* Измена и дополнување 55/2013
* Измена и дополнување 218/2018
* Измена и дополнување 41/2019
* Измена и дополнување 250/2019
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
9. Правилник за сметковниот план, формата и содржината на основните финансиски извештаи и дополнителните извештаи за задолжителните и доброволните пензиски фондови 138/2008
* Измена и дополнување 32/2018
10. Правилник за содржината на одделните сметки во сметковниот план за задолжителните и доброволните пензиски фондови 138/2008
11. Правилник за начинот на спојување или присоединување на професионалните пензиски шеми 138/2008
12. Правилник за критериумите за рангирање на суб-чувар на имот 138/2008
* Измена и дополнување 46/2010
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
13. Правилник за начинот и рокот на враќање на уплатените средства во задолжителен пензиски фонд од Буџетот на Република Македонија 138/2008
14. Правилник за начинот на пренос на средствата во фондот на ПИОСМ  10/2019
* Исправка 205/2019
Пречистен текст на правилникот  10/2019
15. Правилник за ненавремено пренесување на придонеси 9/2019
* Измена и дополнување 81/2019

Членство

ИМЕ НА ПРАВИЛНИК Број на Службен Весник
1. Правилник за членство во задолжителен пензиски фонд 247/2018
* Исправка 9/2019
* Измена и дополнување 235/2019
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)  10/2019
2. Правилник за индивидуални сметки 155/2013
* Измена и дополнување 221/2015
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
* Измена и дополнување 41/2019
3.Правилник за надоместоци за задолжителните пензиски фондови 100/2013
* Измена и дополнување 25/2014
* Измена и дополнување 32/2018
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
4. Правилник за начинот на членство во доброволен пензиски фонд 138/2008
* Измена и дополнување 74/2010
* Измена и дополнување 134/2010
* Измена и дополнување 26/2011
* Измена и дополнување 155/2013
* Измена и дополнување 134/2014
* Измена и дополнување 07.06.2016
* Измена и дополнување 188/2017
* Измена и дополнување 27.08.2020
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
5. Правилник за начинот на уплата на придонеси во доброволен пензиски фонд 138/2008
6. Правилник за доброволни индивидуални и професионалните сметки 140/2013
7. Правилник за максималниот износ и за начинот на плаќање на паричниот надоместок за премин на член од еден во друг пензиски фонд 93/2008
* Измена и дополнување 47/2014
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
8. Правилник за пренос на средства по престанок на членство во
задолжителен пензиски фонд
247/2018

Маркетинг и известување

ИМЕ НА ПРАВИЛНИК Број на Службен Весник
1. Правилник за начинот и постапката на маркетинг на пензиски фондови  143/2013
* Измена и дополнување 182/2014
* Измена и дополнување   221/2015
* Измена и дополнување   166/2016
* Измена и дополнување   9/2019
* Измена и дополнување  41/2019
* Измена и дополнување  235/2019
* Исправка  244/2019
* Измена и дополнување  116/2020
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
2. Правилник за агенти на пензиски друштва 07.06.2016
* Измена и дополнување  184/2019
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
3. Правилник за начинот на известување на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од страна на пензиско друштво 175/2013
* Измена и дополнување 69/2015
* Измена и дополнување 176/2017
* Исправка
38/2018
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
4. Правилник за известување на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од страна на чуварот на имот 183/2013
* Измена и дополнување 294/2020
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

Исплата на пензии и пензиски надоместоци

ИМЕ НА ПРАВИЛНИК Број на Службен Весник
1. Правилник за водење на евиденција и податоци кои пензиските друштва и друштвата за осигурување ги доставуваат до Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија  34/2014
2. Правилник за доставување статистички податоци за фактичката смртност на корисниците на пензија и/или пензиски надоместок од пензиските друштва до МАПАС 34/2014
3. Правилник за начинот на споредување на месечните износи на програмираните повлекувања и пензијата од прв столб и начинот на проверка и доплата на најнизок износ на пензија 34/2014
4. Правилник за правилата и минималните стандарди за определување на каматни стапки 34/2014
* Измена и дополнување 6/2020
* Измена и дополнување 7/2020
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
5. Правилник за правилата и минималните стандарди за таблиците на смртност 34/2014
6. Правилник за презентирање понуди за проектирани идни пензии 34/2014
* Измена и дополнување 07.06.2016
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
7. Правилник за проекции на пензиите и износите на индивидуалните сметки за програмирани повлекувања 34/2014
8. Правилник за начинот на промена на вид на исплата на пензија 34/2014
9. Правилник за промена на видот на исплата на пензиски надоместок 34/2014

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

ИМЕ НА ИСПРАВКА Број на Службен Весник
1. Одлука за висината на месечниот надомест што го наплатува агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2021 година
2. Одлука за висината на месечниот надомест што го наплатува агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2019 година
3. Одлука за утврдување на висината на надоместоците што агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување ги наплатува од пензиските друштва
4. Одлука за измена на одлуката за утврдување на висината на надоместоците што агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување ги наплатува од пензиските друштва
Исправка на одлука за измена на одлуката за утврдување на висината на надоместоците што агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување ги наплатува од пензиските друштва

Пензиски друштва

ИМЕ НА ОДЛУКА Број на Службен Весник
1. Одлука за дополнителни ограничувања на вложувањата на средствата на задолжителен пензиски фонд во одделни видови инструменти 05/2021
1. Одлука за дополнителни ограничувања на вложувањата на средствата на доброволен пензиски фонд во одделни видови инструменти 81/2019
1.Одлука за дополнителни ограничувања на вложувањата на средствата на задолжителен пензиски фонд во одделни видови инструменти 81/2019
1.Одлука за висината на месечниот надомест за 2019 година што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го наплатува од пензиските друштва 31/2019
2.Одлука за утврдување на висината на Надоместоците што Агенцијата за супервизија на капитално Финансирано пензиско осигурување ги наплатува од Пензиските друштва 36/2019
2.Одлука за утврдување на висината на Надоместоците што Агенцијата за супервизија на капитално Финансирано пензиско осигурување ги наплатува од Пензиските друштва
**Одлука за измена на одлуката за утврдување на висината на Надоместоците што Агенцијата за супервизија на капитално Финансирано пензиско осигурување ги наплатува од Пензиските друштва 11/2011

Исправки

ИМЕ НА ИСПРАВКА Број на Службен Весник
1. Исправка на одлука за измена на одлуката за утврдување на висината на надоместоците што агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување ги наплатува од пензиските друштва
2. Одлука за утврдување на процентот на ликвидни средства на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови 45/2011
3. Одлука за дополнителни ограничувања на вложувањата на средствата на задолжителен пензиски фонд во одделни видови инструменти 81/2019
4. Одлука за утврдување на процентот на ликвидни средства на друштво за управување со доброволни пензиски фондови 45/2011
5. Одлука за утврдување на процентот на ликвидни средства на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови 91/2010
6. Одлуката за максималниот процент на главнината на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови за заеми, кредити и обврзници. 11/2011
7. Одлуката за максималниот процент на главнината на друштвото за управување со доброволни пензиски фондови за заеми, кредити и обврзници 11/2011
8. Одлуката за максималниот процент на главнината на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови за заеми, кредити и обврзници. 11/2011
9. Одлука за максималниот процент на позајмени средства од страна на друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови и друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови од име и за сметка на задолжителниот пензиски фонд 138/2008
10. Одлука за максималниот процент на позајмени средства од страна на друштвото за управување со доброволни пензиски фондови и друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови од име и за сметка на доброволниот пензиски фонд 138/2008
11. Одлука за издавање дозвола за вршење на дејност управување со доброволни пензиски фондови и условно одобрение за управување со доброволен пензиски фонд 52/2009
12. 12.Одлука за утврдување на датумот за отпочнување на активностите за управување со пензиски фонд, маркетинг и испитување на јавното мислење 09.06.2005
13. 13.Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на датумот за отпочнување на активностите за управување со пензиски фонд, маркетинг и испитување на јавното мислење 31.08.2005
Skip to content