Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Подзаконски акти

Пензиски друштва

ИМЕ НА ПРАВИЛНИК Број на Службен Весник
1. Правилник за лиценцирање на пензиските друштва  
* Измена и дополнување 2021
(КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ)  
2. Правилник за начинот и постапката за избор на член на управен и надзорен одбор на пензиско друштво 175/2013
* Измена и дополнување 131/2016
* Измена и дополнување 32/2018
* Измена и дополнување 154/2019
* Измена и дополнување 2021
(КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ)  
3. Правилник за методологијата за пресметка на сопствените средства на пензиското друштво 71/2023
4. Правилник за формата и содржината на финансиските извештаи на пензиското друштво 71/2023
5. Правилник за начинот на добро корпоративно управување на пензиските друштва 89/2013
6. Правилник за начинот и постапката за давање на одобренија на измените на документите поднесени при лиценцирање 175/2013
* Измена и дополнување 32/2018
* Измена и дополнување 2021
(КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ)  
7. Правилник за поблиските услови за основање на пензиски друштва 138/2008
* Измена и дополнување 154/2010
* Измена и дополнување 45/2011
(КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ)  
8. Правилник за начинот на спречување на злоупотреба на информациите добиени како резултат на службената положба и за содржината и начинот на известување за трансакции со хартии од вредност 32/2024
9. Правилник за видот и начинот на спроведување на обуките од областа на капитално финансираното пензиско осигурување за претставниците на пензиските друштва 138/2008
* Измена и дополнување 85/2013
(КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ)  
10. Правилник за начинот на спојување на пензиски друштва и спојување на пензиски фондови 29/2011
* Измена и дополнување 85/2013
(КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ)  
11. Правилник за начинот на присоединување на пензиски друштва и начинот на присоединување на задолжителни и/или доброволни пензиски фондови 99/2011
* Измена и дополнување 85/2013
(КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ)  
12. Правилник за начинот на вршење контрола 89/2013
* Измена и дополнување 69/2015
(КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ)  
13. Правилник за постапката за повлекување или укинување на одобрение за управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд 138/2008
* Измена и дополнување 171/2010
* Измена и дополнување 110/2013
(КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ)  
14. Правилник за начинот на управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд по повлекување или укинување на одобрението за управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд на пензиските друштва 138/2008
* Измена и дополнување 91/2009
* Измена и дополнување 110/2013
(КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ)  
15. Правилник за спроведување едукација заради отстранување на неправилност сторена од страна на пензиско друштво 100/2013
16.Правилник за потврдата со мислење на овластениот актуар 155/2013
* Измена и дополнување 71/2023
(КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ)  
17.Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог 3/2022

Пензиски фондови

ИМЕ НА ПРАВИЛНИК Број на Службен Весник
1. Правилник за инвестирање на средствата на задолжителните пензиски фондови 134/2010
* Измена и дополнување  99/2011
* Измена и дополнување  75/2013
* Измена и дополнување  274/2021
(КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ)  
2. Правилник за инвестирање на средствата на доброволните пензиски фондови 171/2010
* Измена и дополнување  75/2013
* Измена и дополнување  274/2021
(КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ)  
3. Правилник за содржината на инвестициона стратегија на пензиски фонд 25/2014
4. Правилник за постапка за избор на домашни правни лица за вршење на услуги со хартии од вредност 110/2013
* Измена и дополнување  47/2014
* Измена и дополнување  32/2018
* Измена и дополнување  269/2022
* Измена и дополнување  268/2023
(КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ)  
5. Правилник за пренос на средства меѓу задолжителни пензиски фондови 101/2023
6. Правилник за начин и време на пренос на средства кај доброволните пензиски фондови 101/2023
* Измена и дополнување  166/2023
Консолидиран текст  
7. Правилник за начинот на одделно водење на евиденцијата за доброволниот и за задолжителниот пензиски фонд управувани од друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови како и за мерките потребни за финансиско одделување на задолжителниот од доброволниот пензиски фонд 138/2008
8. .Правилник за проценка на средствата на задолжителните и доброволните пензиски фондови 138/2008
* Измена и дополнување 55/2013
* Измена и дополнување 218/2018
* Измена и дополнување 41/2019
* Измена и дополнување 250/2019
(КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ)  
9. Правилник за сметковниот план, формата и содржината на основните финансиски извештаи и дополнителните извештаи за задолжителните и доброволните пензиски фондови 71/2023
10. Правилник за содржината на одделните сметки во сметковниот план за задолжителните и доброволните пензиски фондови 138/2008
11. Правилник за начинот на спојување или присоединување на професионалните пензиски шеми 138/2008
12. Правилник за критериумите за рангирање на суб-чувар на имот 138/2008
* Измена и дополнување 46/2010
(КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ)  
13. Правилник за начинот и рокот на враќање на уплатените средства во задолжителен пензиски фонд од Буџетот на Република Македонија 138/2008
14. Правилник за начинот на пренос на средствата во фондот на ПИОСМ  10/2019
* Исправка 205/2019
КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ на правилникот  10/2019
15. Правилник за ненавремено пренесување на придонеси 9/2019
* Измена и дополнување 81/2019
КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ  

Членство

ИМЕ НА ПРАВИЛНИК Број на Службен Весник
1. Правилник за членство во задолжителен пензиски фонд 247/2018
* Исправка 9/2019
* Измена и дополнување 235/2019
* Измена и дополнување 2021
(КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ)  10/2019
2. Правилник за индивидуални сметки 155/2013
* Измена и дополнување 221/2015
* Измена и дополнување 41/2019
(КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ)  
3.Правилник за надоместоци за задолжителните пензиски фондови 101/2023
4. Правилник за начинот на членство во доброволен пензиски фонд 138/2008
* Измена и дополнување 74/2010
* Измена и дополнување 134/2010
* Измена и дополнување 26/2011
* Измена и дополнување 155/2013
* Измена и дополнување 134/2014
* Измена и дополнување 07.06.2016
* Измена и дополнување 188/2017
* Измена и дополнување 27.08.2020
* Измена и дополнување 2021
        Исправка на измена и дополнување 2021
(КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ)  
5. Правилник за начинот на уплата на придонеси во доброволен пензиски фонд 138/2008
* Измена и дополнување 2022
(КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ)  
6. Правилник за доброволни индивидуални и професионалните сметки 140/2013
7. Правилник за максималниот износ и за начинот на плаќање на паричниот надоместок за премин на член од еден во друг пензиски фонд 93/2008
* Измена и дополнување 47/2014
(КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ)  
8. Правилник за пренос на средства по престанок на членство во задолжителен пензиски фонд 247/2018

Маркетинг и известување

ИМЕ НА ПРАВИЛНИК Број на Службен Весник
1. Правилник за начинот и постапката на маркетинг на пензиски фондови  143/2013
* Измена и дополнување 182/2014
* Измена и дополнување   221/2015
* Измена и дополнување   166/2016
* Измена и дополнување   9/2019
* Измена и дополнување  41/2019
* Измена и дополнување  235/2019
* Исправка  244/2019
* Измена и дополнување  116/2020
* Измена и дополнување 2021
(КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ)  
2. Правилник за агенти на пензиски друштва 07.06.2016
* Измена и дополнување  184/2019
* Измена и дополнување  268/2023
* Измена и дополнување  83/2024
(КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ)  
3. Правилник за начинот на известување на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од страна на пензиско друштво 175/2013
* Измена и дополнување 69/2015
* Измена и дополнување 176/2017
* Исправка
38/2018
(КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ)  
4. Правилник за известување на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од страна на чуварот на имот 183/2013
* Измена и дополнување 294/2020
(КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ)  

Исплата на пензии и пензиски надоместоци

ИМЕ НА ПРАВИЛНИК Број на Службен Весник
1. Правилник за водење на евиденција и податоци кои пензиските друштва и друштвата за осигурување ги доставуваат до Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија  34/2014
2. Правилник за доставување статистички податоци за фактичката смртност на корисниците на пензија и/или пензиски надоместок од пензиските друштва до МАПАС 34/2014
3. Правилник за начинот на споредување на месечните износи на програмираните повлекувања и пензијата од прв столб и начинот на проверка и доплата на најнизок износ на пензија 34/2014
4. Правилник за правилата и минималните стандарди за определување на каматни стапки 177/2022
5. Правилник за правилата и минималните стандарди за таблиците на смртност 177/2022
6. Правилник за презентирање понуди за проектирани идни пензии 34/2014
* Измена и дополнување 07.06.2016
(КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ)  
7. Правилник за проекции на пензиите и износите на индивидуалните сметки за програмирани повлекувања 34/2014
8. Правилник за начинот на промена на вид на исплата на пензија 34/2014
9. Правилник за промена на видот на исплата на пензиски надоместок 34/2014

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

ИМЕ НА ОДЛУКА Број на Службен Весник
1. Одлука за висината на месечниот надомест за 2024 година што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го наплатува од пензиските друштва 69/2024
2. Одлука за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2022 година 3/2022
   
3. Одлука за висината на месечниот надомест за 2021 година што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го наплатува од пензиските друштва 58/2021
4. Одлука за утврдување на висината на Надоместоците што Агенцијата за супервизија на капитално Финансирано пензиско осигурување ги наплатува од Пензиските друштва 36/2013
Одлука за измена на одлуката за утврдување на висината на Надоместоците што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување ги наплатува од Пензиските друштва 36/2013

Пензиски друштва и пензиски фондови

ИМЕ НА ОДЛУКА Број на Службен Весник
1. Одлука за дополнителни ограничувања на вложувањата на средствата на доброволен пензиски фонд во одделни видови инструменти 81/2019
2. Одлука за утврдување на процентот на ликвидни средства на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови 45/2011
3. Одлука за утврдување на процентот на ликвидни средства на друштво за управување со доброволни пензиски фондови 45/2011
4. Одлука за утврдување на процентот на ликвидни средства на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови 91/2010
5. Одлуката за максималниот процент на главнината на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови за заеми, кредити и обврзници. 11/2011
6. Одлуката за максималниот процент на главнината на друштвото за управување со доброволни пензиски фондови за заеми, кредити и обврзници 11/2011
7. Одлуката за максималниот процент на главнината на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови за заеми, кредити и обврзници. 11/2011
8. Одлука за максималниот процент на позајмени средства од страна на друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови и друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови од име и за сметка на задолжителниот пензиски фонд 138/2008
9. Одлука за максималниот процент на позајмени средства од страна на друштвото за управување со доброволни пензиски фондови и друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови од име и за сметка на доброволниот пензиски фонд 138/2008
Skip to content