Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional

Seancat e Këshillit të ekpsertëve 2019

Informacion

nga seanca e 26-të e Këshillit të Ekspertëve, e mbajtur më 25.12.2019

Këshilli i Ekspertëve mbajti mbledhjen e datës 25.12.2019 dhe miratoi:

 • Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për rregullat dhe standardet minimale për përcaktimin e normave të interesit.

Arsyetimi:

Me ndryshimin e Rregullores për rregullat dhe standardet minimale për përcaktimin e normave të interesit, saktësohen dispozitat e rregullores që kanë të bëjnë me përzgjedhjen e letrave me vlerë të qeverisë që përdoren në përcaktimin e normës së interesit. Në kushtet kur në tregun e letrave me vlerë të qeverisë u shfaqën letra me vlerë më të gjatë në krahasim me periudhën kur u krijua rregullorja (atëherë disponoheshin obligacione me afat maturimi 5-vjeçar), u imponua nevoja e rishikimit dhe specifikimit të standardeve minimale për përzgjedhjen e norma e interesit për faktorin e anuitetit lidhur me letrat me vlerë të qeverisë afatmesme dhe afatgjata. Gjithashtu përcaktohet që norma e interesit e përdorur për llogaritjen të mos jetë më e vogël se zero.

 • Plani vjetor për kontrollin në terren të Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve pensionale të financuara me kapital për vitin 2020

Këshilli i Ekspertëve dha miratimin/pëlqimin për:

 • Kërkesa nga BQP Prvo penzisko savstvo AD Skopje për miratimin e anekseve të marrëveshjeve që KB Prvo penzisko savstvo AD Skopje i ka lidhur në emër dhe për llogari të fondeve pensionale me shtëpitë brokeruese Eurohouse AD Skopje dhe TTK Banka AD Skopje – Departament për të punuar me letra nga vlera;
 • Kërkesa nga shoqëria pensionale Sava SHA Shkup për dhënien e pëlqimit për Aneksin nr.
 • Kërkesa nga Shoqëria Pensionale Sava SHA Shkup për dhënien e pëlqimit për Aneksin nr.

Informacion

nga seanca e 24-të e Këshillit të Ekspertëve, e mbajtur më 12 nëntor 2019

Këshilli i Ekspertëve mbajti seancën e datës 12.11.2019 dhe miratoi:

 1. Plani financiar i Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale të Financuara Kapitale për vitin 2020 dhe
 2. Programi vjetor i punës së Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimit pensional të financuar kapital për vitin 2020.

Informacion nga seanca e 23-të e Këshillit të Ekspertëve, mbajtur më 31.10.2019

Këshilli i Ekspertëve mbajti mbledhjen e datës 31.10.2019 dhe miratoi:

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për mënyrën dhe procedurën e marketingut të fondeve pensionale.

Arsyetimi:

Me ndryshimin e Rregullores për mënyrën dhe procedurën e marketingut të fondeve pensionale, dispozitat e këtij rregullores janë harmonizuar me Ligjin për përdorimin e gjuhëve. Parashikohet mundësia e lëshimit të formularëve nga ky rregullore në formë dygjuhëshe me kërkesë të anëtarit.

Për faktin se bëhet fjalë për formularë që duhet të implementohen në softuerin e shoqërive pensionale, parashikohet aplikimi me vonesë duke filluar nga data 01.01.2020.

Teksti i rregullores po harmonizohet edhe me emrin e ri të shtetit.

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për anëtarësim në fond pensional të detyrueshëm.

Arsyetimi:

Me ndryshimin e Rregullores për anëtarësim në fond pensional të detyrueshëm, dispozitat e këtij rregullores janë harmonizuar me Ligjin për përdorimin e gjuhëve. Parashikohet që formularët nga kjo rregullore mund të lëshohen në formë dygjuhëshe me kërkesë të një personi. Ato formularë janë: kontrata për anëtarësim në një fond pensional të detyrueshëm, aplikimi për zgjidhjen e kontratës së anëtarësimit, pëlqimi për kalim dhe kërkesa për përditësimin ose korrigjimin e të dhënave personale për anëtarësim në Regjistrin e Anëtarëve. Plotësimi i formularëve duhet të jetë në gjuhën maqedonase dhe shqipe.

Për faktin se bëhet fjalë për formularë që duhet të implementohen në softuerin MAPAS, parashikohet aplikimi me vonesë nga data 01.01.2020.

Me këtë ndryshim, formulari numër 3 “Deklarata e pëlqimit për kalim” ndryshohet, pra fshihet fusha e mbushur me të dhënat të cilit i është dorëzuar deklarata. Ky ndryshim vjen për faktin se kur një anëtar transferohet nga një fond pensioni në tjetrin, përveç deklaratës së transfertës, duhet të lidhet një marrëveshje që përmban të gjitha të dhënat e nevojshme për transferimin.

Teksti i rregullores po harmonizohet edhe me emrin e ri të Fondit për sigurim pensional dhe invalidor të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Informacion nga seanca e 22-të e Këshillit të Ekspertëve, mbajtur më 25 shtator 2019

Këshilli i Ekspertëve mbajti një seancë më 25 shtator 2019 dhe miratoi:

 • Rregullore për mënyrën e transferimit të mjeteve në Fondin PIOSM.

Arsyetimi:

Me Ligjin për plotësimin e Ligjit për sigurimin e detyrueshëm pensional me financim kapital (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 180/2019) me nenin 1, i cili shton nenin 58-a dhe nenin 2 të ri, u vendos baza MAPAS. të përshkruajë mënyrën e transferimit të mjeteve nga llogaria individuale e anëtarit në Fondin e sigurimeve pensionale dhe invalidore të Maqedonisë së Veriut. Për shkak të ndryshimit të bazës së parashkrimit sipas rregullave nomoteknike, është e nevojshme të përgatitet një rregullore e re.

Ndryshimi thelbësor është i përfshirë në nenin 14 dhe nenin 19 të kësaj rregulloreje.

Neni 14 rregullon procedurën për mënyrën e transferimit të mjeteve nga llogaria individuale e anëtarit në Fondin PIOSM për shkak të përfundimit të shërbimit të sigurimit, i cili mundëson uljen e kufirit të moshës për ushtrimin e të drejtës për pension pleqërie për një anëtar. të një fondi pensioni të detyrueshëm.

Neni 19 është një dispozitë kalimtare që rregullon procedurën e transferimit të fondeve nga llogaria individuale në Fondin PIOSM, te një anëtar i një fondi pensional të detyrueshëm, anëtarësimi i të cilit pushon më 1 dhjetor 2019.

Teksti i rregullores po harmonizohet edhe me emrin e ri të shtetit dhe Fondit PIOSM.

Këshilli i Ekspertëve miratoi:

 • Kërkesa nga shoqëria pensionale Sava a.d. Shkup për marrjen e miratimit për emërimin e personit përgjegjës për llogaritë individuale;
 • Kërkesa nga shoqëria pensionale Sava a.d. Shkupi për marrjen e miratimit për emërimin e personit përgjegjës për vendimet për investime dhe
 • Kërkesa nga shoqëria pensionale Sava a.d. Shkup për marrjen e miratimit për emërimin e personit përgjegjës për marketing dhe kontroll të agjentëve.

Informacion nga seanca e 21-të e Këshillit të Ekspertëve, mbajtur më 29 gusht 2019

Këshilli i Ekspertëve mbajti një seancë më 29 gusht 2019 dhe miratoi:

 • Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për agjentët e shoqërive pensionale.

Arsyetimi: Me ndryshimin e Rregullores për agjentë, ndryshohen dy formularët ekzistues Formulari numër 1 (Vërtetimi i provimit të dhënë për agjent) dhe formulari numër 2 (Vërtetimi i fitimit të statusit të agjentit) dhe parashkruhen dy formularë të rinj për. Certifikata e provimit të dhënë për agjent 4 dhe Formulari numër 5 Certifikata për fitimin e titullit të agjentit në formë dygjuhëshe. Me ndryshimin e formularëve ekzistues numër 1 dhe 2, memorandumi ndryshohet sipas emrit të ri të shtetit dhe thjeshtohet përmbajtja e tij.

Parashikohet gjithashtu mundësia që me kërkesë të një personi, certifikatat e dhënies së provimit dhe certifikata e fitimit të statusit të agjentit të lëshohen në formë dygjuhëshe në formularin numër 4 dhe formularin numër 5. Me këtë ndryshim. , dispozitat e këtij rregulloreje janë të harmonizuara me Ligjin për përdorimin e gjuhëve. Me nenin 3 të ndryshimit, teksti i rregullores harmonizohet me emrin e ri të shtetit. Për faktin se bëhet fjalë për formularë që duhet të implementohen në softuerin MAPAS, parashikohet aplikimi me vonesë nga data 1 tetor 2019.

Këshilli i Ekspertëve dha:

 • Pëlqimi për anekset e marrëveshjeve të lidhura ndërmjet TRIGLAV PENZISKO DRUSHTVO SHA Shkup, në emër dhe për llogari të fondit të hapur pensional të detyrueshëm të Triglav dhe fondit të hapur pensional vullnetar Triglav dhe personave juridikë që ofrojnë shërbime të letrave me vlerë.

Informacion nga seanca e 20-të e Këshillit të Ekspertëve, mbajtur më 22 korrik 2019

Këshilli i Ekspertëve mbajti një seancë më 22 korrik 2019 dhe miratoi:

Rregullore për ndryshimin e Rregullores për mënyrën dhe procedurën e zgjedhjes së anëtarit të këshillit drejtues dhe të këshillit mbikëqyrës të shoqërisë pensionale;

Arsyetim: Me ndryshimin në nenin 9 të Rregullores për mënyrën dhe procedurën e zgjedhjes së anëtarit të këshillit drejtues dhe të këshillit mbikëqyrës të shoqërisë pensionale, propozohet që zgjedhja e ushtruesit të detyrës së anëtarit të këshillit drejtues. nuk duhet t’i nënshtrohet miratimit nga Agjencia. Zgjidhja e propozuar nga ndryshimi i kësaj rregulloreje parasheh që shoqëria vetëm të njoftojë Agjencinë për përzgjedhjen e bërë dhe të dorëzojë programin për funksionimin e shoqërisë pensionale dhe fondeve pensionale të përgatitur nga anëtari i propozuar i bordit drejtues për fushëveprimin e tij të punës. . Personi i cili emërohet si ushtrues detyre i bordit drejtues tashmë është aprovuar nga Agjencia si anëtar i bordit mbikëqyrës, kështu që Agjencia më së shumti është e njohur me punën e tij.

Miratimi për ndryshimin e Statutit të shoqërisë pensionale Triglav SHA Shkup;

Miratimi për zgjedhjen e anëtarit të propozuar të Bordit Drejtues të shoqërisë pensionale Sava a.d. Shkupi;

Miratimi për rizgjedhjen e anëtarit të propozuar në Këshillin Drejtues të shoqërisë pensionale Sava a.d. Shkupi.

Këshilli i Ekspertëve mbajti një seancë më 20 qershor 2019 dhe miratoi:

 1. Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për masat teknike dhe organizative për sigurimin e konfidencialitetit dhe mbrojtjes së përpunimit të të dhënave personale:

Arsyetimi:

Rregullorja për masat teknike dhe organizative për sigurimin e fshehtësisë dhe mbrojtjes së përpunimit të të dhënave personale ndryshohet sipas ndryshimit të udhëzimeve dhe udhëzimeve të brendshme të dhëna nga Drejtoria për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Agjencia iu drejtua Drejtorisë për marrjen e miratimit për përpunimin e të dhënave biometrike të kërkuara për konfirmimin e identitetit të subjektit të të dhënave personale, pra përpunimi zanor. Miratimi kërkohet me qëllim që të futet regjistrimi i bisedave telefonike me anëtarët e fondeve të pensioneve, që nënkupton lehtësimin e mjeteve të komunikimit për realizimin e të drejtave të anëtarëve. Dispozitat për masat organizative për mbrojtjen e të dhënave personale gjatë përpunimit të të dhënave nga sistemi i regjistrimit të bisedave telefonike, nga ky rregullore, janë miratuar nga Drejtoria me vendimin Up1 09-222, datë 16.05.2019.

Këshilli i Ekspertëve mbajti një seancë më 27.05.2019.

Këshilli i Ekspertëve mbajti një seancë më 14.05.2019.

Këshilli i Ekspertëve në seancën e mbajtur më 15 prill 2019 miratoi:

 1. Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për transferimin e parakohshëm të kontributeve:

Arsyetimi:

Me nenet 1, 2, 3, 4 dhe 5 të propozim-amendamentit të Rregullores për transferimin e parakohshëm të kontributeve, rregullohet mënyra e llogaritjes së kompensimit për pagesën e parakohshme të kontributeve në rast se për personin e siguruar për të cilin kompensohet kompensimi. e llogaritur, ka një datë në të cilën ka pasur një pagesë para fillimit të funksionimit të fondit të pensionit të detyrueshëm ku është ndarë i siguruari.

Me nenin 6 të ndryshimit, teksti i rregullores harmonizohet me emrin e ri të shtetit.

Këshilli i Ekspertëve mbajti një seancë më 28.03.2019.

Këshilli i Ekspertëve mbajti një seancë më 20.03.2019.

Këshilli i Ekspertëve mbajti një seancë më 25 janar 2019.

Këshilli i Ekspertëve në seancën e mbajtur më 14 shkurt 2019 miratoi:

 1. Rregulloret për ndryshimin dhe plotësimin e rregulloreve për llogaritë individuale:

Arsyetimi

Me ndryshimin e Rregullores për llogaritë individuale, kjo rregullore është harmonizuar me ndryshimin e Ligjit për sigurimin e detyrueshëm pensional të financuar kapital, i cili ka të bëjë me plotësimin e evidencës për llogaritë individuale me të dhëna për kompensimin për transferimin e parakohshëm të kontributit, kompensimin për shpërndarjen e parakohshme në një të siguruarit dhe informacion për numrin tatimor të punëdhënësit.

Për shkak të nevojës që kompanitë ekzistuese të përmirësojnë softuerin për regjistrimet e llogarive individuale me të dhëna të reja (numri tatimor i punëdhënësit), përcaktohet një periudhë kalimtare rregullimi deri më 1 prill 2019.

 1. Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për mënyrën dhe procedurën e marketingut të fondeve pensionale

Arsyetimi

Me nenin 1 të amendamentit, bëhet një ndryshim, sipas udhëzimit të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, që formulari numër 7 u dorëzohet vetëm anëtarëve të fondit të pensionit të detyrueshëm që janë fshirë nga Regjistri i Anëtarëve. dhe i cili gjatë sigurimit ka fituar aftësinë e të siguruarit në pajtim me nenin 11 pikat 9 dhe 15 të Ligjit për sigurimin pensional dhe invalidor.

Neni 2 i amendamentit ndryshon formularin numër 7 “Raporti për kursimet pensionale në llogarinë individuale” i cili u dorëzohet anëtarëve të fondeve të pensionit të detyrueshëm që, në përputhje me Ligjin për ndryshimet dhe plotësimet e ligjit për sigurimin e detyrueshëm pensional të financuar (Gazeta Zyrtare të Republikës së Maqedonisë) numri 245/2018) të fshihet nga regjistri i anëtarëve. Duke qenë se anëtarësimi i këtyre anëtarëve në fondet e pensionit të detyrueshëm ka pushuar që nga data 1 janar 2019, shoqëritë pensionale duhet të dorëzojnë raportet, të cilat janë të detyrueshme sipas ligjit, për periudhën nga raporti i fundit deri në datën e vlerësimit të fundit më 31 dhjetor. 2018.

 1. Rregullore për Plotësimin e Rregullores për Vlerësimin e Pasurisë së Fondeve Pensionale të Detyrueshme dhe Vullnetare

Arsyetimi

Neni 1 i Rregullores për plotësimin e rregullores për vlerësimin e mjeteve të fondeve pensionale të detyrueshme dhe vullnetare rregullon mënyrën e shndërrimit të mjeteve në njësi kontabël bazuar në transferimin e mjeteve nga një fond tjetër pensional dhe pagesën e kompensimit për transferimin e parakohshëm të kontributeve ose kompensimit. për ndarjen e parakohshme të personave të siguruar.

Këshilli i Ekspertëve mbajti një seancë më 29 janar 2019.

Këshilli i Ekspertëve në seancën e mbajtur më 11 janar 2019 miratoi:

 1. Rregullore për mënyrën e transferimit të mjeteve në Fondin PIOM

Arsyetimi:

Me këtë rregullore deri në miratimin e Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurimin e detyrueshëm pensional me financim kapital (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 245/2018), më në detaje ishte përcaktuar:

– mënyra dhe procedura e transferimit të fondeve kur një anëtar fiton të drejtën për pension invaliditeti, në rast të vdekjes së një anëtari, anëtarët e familjes së të cilit kanë të drejtë për pension familjar dhe kur anëtari i vdekur nuk ka anëtarë të familjes që kanë të drejtë për pension. pension familjar.

Përveç këtyre rasteve, kjo rregullore parashikon më nga afër:

– mënyra e transferimit të fondeve te një person i siguruar i cili është ndarë gabimisht në një fond pensioni të detyrueshëm nga Fondi PIOM,

– mënyrën dhe procedurën e transferimit të mjeteve te anëtari i fondit të detyrueshëm pensional, anëtarësimi i të cilit ka pushuar për shkak të ndryshimit të bazës së sigurimit në pajtim me nenin 118 paragrafi (4) të Ligjit për sigurimin pensional dhe invalidor dhe

– mënyra e kthimit në Fondin PIOM të një kontributi të transferuar gabimisht në një fond pensioni të detyrueshëm.

Për shkak të shtimit të neneve të reja nga ligji, të cilat janë bazë për miratimin e këtij rregulloreje, miratohet një rregullore e re.

 1. Rregullore për transferimin e parakohshëm të kontributeve

Arsyetimi:

Ky rregullore përcakton më për së afërmi transferimin e kontributeve nga Fondi PIOM, në rast të shpërndarjes së parakohshme te një anëtar ose transferimit të parakohshëm të kontributit, dhe mënyrën e llogaritjes së kompensimit të paguar nga Fondi PIOM në raste të tilla, konkretisht:

– mënyra e transferimit të kontributeve nga Fondi PIOM në një fond pensional të detyrueshëm në rast të transferimit të parakohshëm të kontributeve të anëtarëve të fondeve të pensionit të detyrueshëm në llogaritë e fondeve të pensionit të detyrueshëm të zgjedhur,

– mënyra e transferimit të kontributeve nga Fondi PIOM në fondin e pensionit të detyrueshëm në rast të shpërndarjes së parakohshme për të siguruarit,

– mënyra e llogaritjes së kompensimit për transferimin e parakohshëm të kontributit dhe

– mënyra e llogaritjes së kompensimit për shpërndarjen e parakohshme të një të siguruari

– mënyra e llogaritjes dhe pagesës së kompensimit, nga Fondi PIOM, për personat e siguruar të cilët nuk janë ndarë deri në ditën e miratimit të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurimin e detyrueshëm pensional të financuar (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”. ” nr. 245/2018).

 1. Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për mënyrën dhe procedurën e tregtimit të fondeve pensionale.

Arsyetimi:

Rregullorja prezanton një dispozitë të re kalimtare që do të zbatohet vetëm për kategoritë e anëtarëve të fondeve pensionale të detyrueshme që, sipas Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurimin e detyrueshëm pensional me financim (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 245. /2018) duhet të fshihet nga regjistri i anëtarëve. Duke qenë se anëtarësimi i këtyre anëtarëve në fondet e pensioneve të detyrueshme pushon që nga data 01.01.2019, shoqëritë e pensioneve duhet t’u dorëzojnë atyre raportet, të cilat janë të detyrueshme sipas ligjit, për periudhën nga raporti i fundit deri në datën e vlerësimit të fundit që dt. datën e përfundimit të anëtarësimit në një fond pensioni të detyrueshëm. Për këtë qëllim, me këtë rregullore parashikohet formulari i ri numër 7.

Skip to content