Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional

Seancat e Këshillit të ekpsertëve 2020

Informacion nga seanca e 39-të e Këshillit të Ekspertëve, mbajtur më 28.12.2020

Këshilli i Ekspertëve mbajti një seancë më 28.12.2020 dhe miratoi:

 1. Plani vjetor i Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale të Financuara Kapitale për kontrollin në terren për vitin 2021.

Këshilli i Ekspertëve miratoi:

 1. Kërkesa nga TRIGLAV PENZISKO DRUSHTVO SHA Shkup për marrjen e miratimit për emërimin e personit përgjegjës për marketing dhe kontroll të agjentëve dhe
 2. Kërkesa nga TRIGLAV PENZISKO DRUSHTVO SHA Shkup për miratim për ndryshimin e Statutit të Fondit të hapur pensional të detyrueshëm Triglav – Shkup.

Informacion nga seanca e 38-të e Këshillit të Ekspertëve, mbajtur më 03.12.2020

Këshilli i Ekspertëve mbajti mbledhjen e datës 03.12.2020 dhe miratoi:

 • Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për raportim në Agjencinë për mbikëqyrjen e sigurimit pensional të financuar me kapital nga kujdestari i pronës.

Arsyetimi:

Me ndryshimin e Rregullores për njoftimin e Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimit pensional të financuar me kapital nga ruajtësi i mjeteve, harmonizohen dispozitat me Rregulloren për vlerësimin e mjeteve të fondeve pensionale të detyrueshme dhe vullnetare, sipas së cilës një kompani në përcaktimin e vlerës së tregut të një letre të caktuar me vlerë me të cilën tregtohet në tregun e BE-së dhe vendeve anëtare të OECD-së, përveç Bloomberg, përdor edhe informacionin për instrumentin financiar nga shërbimi i informacionit financiar Refinitiv.

Informacion nga seanca e 37-të e Këshillit të Ekspertëve, e mbajtur më 12.11.2020 Këshilli i Ekspertëve mbajti seancën e datës 12.11.2020 dhe miratoi:

 1. Programi vjetor i punës së Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimit pensional të financuar me kapital për vitin 2021.

Këshilli i Ekspertëve ra dakord për:

 1. Plani strategjik për kryerjen e auditimit të brendshëm në Agjencinë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale të Financuara Kapitale për periudhën nga viti 2021 deri në vitin 2023 dhe
 2. Plani vjetor për kryerjen e auditimit të brendshëm në Agjencinë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale të Financuara Kapitale për vitin 2021.

Këshilli i Ekspertëve miratoi:

 1. Kërkesa nga TRIGLAV PENZISKO DRUSHTVO SHA Shkup për marrjen e miratimit për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës.

Informacion nga seanca e 36-të e Këshillit të Ekspertëve, mbajtur më 16.10.2020

Këshilli i Ekspertëve mbajti seancën më 16.10.2020.

Informacion nga seanca e 34-të e Këshillit të Ekspertëve, mbajtur më 26 gusht 2020

Këshilli i Ekspertëve mbajti një seancë më 26 gusht 2020 dhe miratoi:

 • Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për mënyrën e anëtarësimit në një fond pensioni vullnetar

Arsyetimi:

Neni 1 i ndryshimit të Rregullores për anëtarësim në fondin pensional vullnetar sqaron dispozitën që ka të bëjë me shkëputjen e kontratës për anëtarësim në fond pensional vullnetar ndërmjet paguesit dhe anëtarit. Dispozita e mëparshme ishte e paqartë dhe sipas disa interpretimeve thuhej se anëtari mund ta ndërpresë marrëveshjen e anëtarësimit me shoqërinë dhe në atë rast vetë anëtari nuk mund të paguajë mjete në llogarinë e tij.

Me nenet 2 dhe 3 të ndryshimit, plotësohen nenet 11 dhe 11-a dhe përcaktohet se, nëse pjesëmarrësi në skemën e pensioneve profesionale është pensionist, shoqëria i mban fondet në llogari profesionale, sepse si pensionist. , atij nuk mund t’i hapet llogari vullnetare sipas ligjit.

Informacion nga seanca e 33-të e Këshillit të Ekspertëve, mbajtur më 28.07.2020

Këshilli i Ekspertëve mbajti mbledhjen e datës 28.07.2020 dhe miratoi:

 1. Kërkesa nga shoqëria pensionale Sava a.d. Shkupi për marrjen e miratimit për emërimin e personit përgjegjës për vendimet për investime dhe
 2. Kërkesa nga shoqëria pensionale Sava a.d. Shkup për marrjen e miratimit për emërimin e personit përgjegjës për menaxhimin e rrezikut të fondeve pensionale.

Informacion nga seanca e 32-të e Këshillit të Ekspertëve, mbajtur më 25 qershor 2020

Këshilli i Ekspertëve mbajti një seancë më 25 qershor 2020 dhe miratoi:

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për rregullat dhe standardet minimale për përcaktimin e normave të interesit

Arsyetimi:

Me ndryshimin e Rregullores për rregullat dhe standardet minimale për përcaktimin e normave të interesit, shtohet dispozita që i referohet kushteve për përcaktimin e normës nominale të interesit në rast se fondi funksionon për më pak se tre vite kalendarike.

Raporti vjetor për funksionimin e Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale të Financuara Kapitale në vitin 2019;

Raport mbi gjendjen e sigurimit pensional të financuar nga kapitali në vitin 2019.

Këshilli i Ekspertëve dha miratimin/pëlqimin për:

 1. Kërkesa nga TRIGLAV PENZISKO DRUSHTVO SHA Shkup për marrjen e miratimit për emërimin e personit përgjegjës për Departamentin për Menaxhimin e Portofolit të Investimeve;
 2. Kërkesa nga TRIGLAV PENZISKO DRUSHTVO SHA Shkup për marrjen e pëlqimit për marrëveshjet për marrëveshjet e lidhura me personat juridikë që ofrojnë shërbime të letrave me vlerë Komercijalna banka SHA Shkup dhe Eurohouse SHA Shkup;
 3. Kërkesa nga shoqëria pensionale Sava a.d. Shkup për marrjen e miratimit për ndryshimin e kontratës me kujdestarin e pronës NLB Banka AD Shkup.

Informacion nga seanca e 31-të e Këshillit të Ekspertëve, mbajtur më 27.05.2020

Këshilli i Ekspertëve në seancën e mbajtur më 27.05.2020 dha miratimin/pëlqimin për:

 1. Kërkesa nga TRIGLAV PENZISKO DRUSHTVO SHA Shkup për miratim për ndryshimin e Statutit të TRIGLAV PENZISKO DRUSHTVO SHA Shkup;
 2. Kërkesa nga shoqëria pensionale Sava a.d. Shkupi për marrjen e miratimit për ndryshimin e Statutit të shoqërisë pensionale Sava a.d. Shkupi;
 3. Kërkesa nga CB Kompania e Parë Pensionale SHA Shkup për marrjen e pëlqimit për marrëveshjet e lidhura për kryerjen e punës si broker me Eurohouse SHA Shkup dhe NLB Bank AD Shkup – Shërbimi për shërbime me letra me vlerë;
 4. Kërkesa nga shoqëria pensionale Sava a.d. Shkup për marrjen e pëlqimit për kontratat për ndërmjetësim në blerjen dhe shitjen e letrave me vlerë të lidhura me Eurohouse AD Shkup dhe Komercijalna Banka AD Skopje.

Informacion nga seanca e 30-të e Këshillit të Ekspertëve, mbajtur më 29 Prill 2020

Këshilli i Ekspertëve mbajti një seancë më 29 prill 2020 dhe miratoi:

 • Rregullore për ndryshimin e Rregullores për mënyrën dhe procedurën e marketingut të fondeve pensionale

Arsyetimi:

Me propozimin për ndryshimin e Rregullores për marketingun e fondeve pensionale, përjashtohet detyrimi i kompanisë, materialet e marketingut të publikuara në formë audio, që të përmbajnë informacione për Agjencinë. Kjo arrin një efikasitet më të madh në informimin e publikut përmes materialeve të marketingut në radio dhe zvogëlon mundësinë e konfuzionit në lidhje me të dhënat e kontaktit të MAPAS-it dhe kompanive.

Këshilli i Ekspertëve dha miratimin/pëlqimin për:

 1. Kërkesa nga CB First Pension Company SHA Shkup për miratimin e aneksit të kontratës për kryerjen e punës nga banka kujdestare për fond pensional të detyrueshëm dhe aneks të kontratës për kryerjen e punëve nga banka kujdestare për. një fond pensioni vullnetar;
 2. Kërkesa nga KB Kompania e Parë Pensionale SHA Shkup për caktimin e Natasha Poposkit si përgjegjëse për menaxhimin e rrezikut në mungesë të personit përgjegjës Marija Spasev për shkak të shtatzënisë, lindjes dhe prindërimit dhe
 3. Kërkesa nga TRIGLAV PENZISKO DRUSHTVO SHA Shkup për marrjen e miratimit për emërimin e Natalija Lazarevska si përgjegjëse për auditimin e brendshëm të kompanisë.

Informacion nga seanca e 29-të e Këshillit të Ekspertëve, mbajtur më 31 mars 2020

Këshilli i Ekspertëve mbajti një seancë elektronike më 31 mars 2020.

Në seancën e mbajtur, Këshilli i ekspertëve vendosi që të shtyhen kontrollet në terren të parapara me Planin vjetor për kontrolle në terren të Agjencisë për vitin 2020, ndërsa masat në Republikën e Maqedonisë së Veriut për luftimin e pandemisë Covid-19 (coronavirus) janë. në fuqi.

Informacion nga seanca e 28-të e Këshillit të Ekspertëve, mbajtur më 28 shkurt 2020

Këshilli i Ekspertëve mbajti një seancë më 28 shkurt 2020 dhe miratoi:

 • Vendimi për përfundimin e vlefshmërisë së Udhëzimeve Profesionale për Trajtimin e Ankesave

Arsyetimi:

Me këtë vendim i ndërpritet vlefshmëria e Udhëzuesit profesional për trajtimin e ankesave të miratuar nga Bordi Drejtues i Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale të financuara kapitale në vitin 2008, sepse çështja e rregulluar me këtë udhëzim është e rregulluar me Ligjin për trajtimin e ankesave dhe sugjerime.

Këshilli i Ekspertëve dha miratimin/pëlqimin për:

 • Kërkesa nga TRIGLAV PENZISKO DRUSHTVO SHA Shkup për marrjen e pëlqimit të Vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e rregullave dhe procedurave të veçanta për kryerjen e punës së bankës kujdestare dhe pëlqimin për anekset e kontratave për kryerjen e punës së kujdestarit. banka e lidhur ndërmjet TRIGLAV KOMPANIA PENSIONALE SHA Shkup dhe Komercijalna banka SHA Shkup;
 • Kërkesa nga TRIGLAV PENZISKO DRUSHTVO SHA Shkup për miratim për ndryshimin e Statutit të fondit të hapur pensional të detyrueshëm Triglav – Shkup dhe
 • Kërkesa nga TRIGLAV PENZISKO DRUSHTVO SHA Shkup për miratim për ndryshimin e Statutit të Fondit të hapur pensional vullnetar Triglav – Shkup.

Këshilli i Ekspertëve shqyrtoi/vendosi:

 • Një raport nga kontrolli i veprimtarisë së agjentëve dhe vendosi të merret vendim për fshirjen e agjentit nga Regjistri i Agjentëve, për t’i dhënë një paralajmërim me shkrim shoqërisë pensionale dhe për të filluar procedurën për shlyerjen e agjentit.

Informacion nga seanca e 27-të e Këshillit të Ekspertëve, mbajtur më 30 janar 2020

Këshilli i Ekspertëve mbajti një seancë më 30 janar 2020 dhe miratoi:

 1. Plani vjetor për prokurim publik në vitin 2020 i Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale të Financuara Kapitale.

Këshilli i Ekspertëve konsideroi:

 1. Raporti tremujor për zbatimin e Planit Vjetor për Prokurimin Publik për periudhën 01.10.2019 deri më 31.12.2019.
Skip to content