Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional

Rezultatet nga hulumtimi për nivelin e informimit personal dhe njoftimit për shtyllën e dytë pensionale

MAPAS gjatë muajit maj 2021, realizoi hulumtim për informimin e anëtarëve në fondet e detyrueshme pensionale nëpërmjet një ankete telefonike.

Mostra e përgjithshme e përfshirë në këtë anketë përbëhej nga 1,100 të anketuar, anëtarë të fondeve të detyrueshme pensionale, ku 47% e të anketuarve janë anëtarë të fondit të hapur të detyrueshëm pensional Sava, 50% e të anketuarve janë anëtarë të KB Fondit të parë të hapur të detyrueshëm pensional – Shkup dhe 3% e të anketuarve janë anëtarë të Fondit të Hapur Pensional të Detyrueshëm Trigllav – Shkup. Në mostrën, 96% e të anketuarve janë anëtarë me marrëveshje të lidhur anëtarësimi, ndërsa 4% janë anëtarë të sistemuar.

Grupi i dytë i pyetjeve në anketë vlerëson nivelin e informimit personal dhe njoftimit për sigurimin e detyrueshëm pensional me financim kapital .

Pyetjet nga ky grup, si dhe rezultatet e marra janë si më poshtë:

  • “A keni llogari individuale në të cilën paguhen kontributet e sigurimit pensional dhe invalidor – 6% e pagës bruto?”

82,1% e të anketuarve janë përgjigjur se kanë llogari individuale në të cilën paguhen kontributet për sigurimin pensional dhe invalidor, dhe 13,9% janë përgjigjur se nuk kanë llogari individuale. Vetëm 4.0% janë përgjigjur se nuk e dinë nëse kanë llogari individuale në të cilën paguhen kontributet.

  • “A janë investuar mjetet tuaja në llogarinë individuale sipas rregullave të përcaktuara rreptësisht?”

66,9% e të anketuarve janë përgjigjur se mjetet në llogarinë individuale janë investuar sipas rregullave të përcaktuara rreptësisht, dhe 10,1% janë përgjigjur se mjetet nuk janë investuar. 23.0% janë përgjigjur se nuk e dinë nëse mjetet në llogarinë e tyre individuale investohen.

  • “A mund t’i shfrytëzoni mjetet duke fituar të drejtën e pensionit?”

82,9% e të anketuarve janë përgjigjur se mund t’i shfrytëzojnë mjetet duke fituar të drejtën e pensionit dhe 5,6% janë përgjigjur se nuk mund t’i përdorin ato. 11.5% janë përgjigjur se nuk e dinë nëse mund t’i shfrytëzojnë mjetet pasi kanë fituar të drejtën e pensionit.

  • “A vazhdon anëtarësimi juaj në fondin detyrueshëm pensional nëse ju është ndërprerë marrëdhënia e punës”?

58.0% e të anketuarve janë përgjigjur se anëtarësimi i tyre në fondin e detyrueshëm pensional vazhdon edhe nëse kanë ndërprerje të marrëdhënies së punës, ndërsa 14.5% janë përgjigjur se anëtarësimi në fondin e detyrueshëm pensional nuk vazhdon pas ndërprerjes së marrëdhënies së punës. 27,5% janë përgjigjur se nuk e dinë nëse anëtarësimi në fondin e detyrueshëm pensional vazhdon nëse kanë ndërprerje të marrëdhënies së punës.

Vlerësimi i përgjithshëm i informimit personal dhe njoftimit për shtyllën e dytë pensionale është 3,90 (në shkallë nga 1 deri në 5), pra një pjesë shumë e vogël e të anketuarve ose 7.2% nuk ​​janë fare të informuar dhe njoftuar për shtyllën e dytë pensionale në vendin tonë.

Paraqitja grafike e rezultateve të fituara pas anketës së realizuar për Nivelin e informimit personal dhe njoftimit për shtyllën e dytë pensionale:

Informacion i ngjashëm:

 

Skip to content