Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional

Seancat e Këshillit të ekpsertëve 2021

Këshilli i Ekspertëve mbajti mbledhjen e datës 22.12.2021 dhe miratoi:

Rregullore për formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës me vonesë

Arsyetimi:

Kjo rregullore përcakton formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës me vonesë. Sipas ndryshimeve të fundit të Ligjit për sigurimin e detyrueshëm pensional të financuar kapital dhe Ligjit për sigurimin pensional vullnetar me financim kapital, me të cilat janë harmonizuar këto ligje me Ligjin për kundërvajtje, ka ekzistuar baza/obligimi që Agjencia të përshkruajë formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesa për kundërvajtje në procedurën e shlyerjes të cilën e kryejnë personat e autorizuar.

Plani Vjetor i Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale të Financuara Kapitale për Kontrollin në Terren për vitin 2022

Këshilli i Ekspertëve miratoi:

Kërkesa nga TRIGLAV PENSION COMPANY AD Skopje për marrjen e miratimit për zgjedhjen e Rok Pivk për anëtar të Bordit Mbikëqyrës të Kompanisë.

Këshilli i Ekspertëve mbajti mbledhjen e datës 29.11.2021 dhe miratoi:

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për investimin e mjeteve të fondeve pensionale të detyrueshme

Arsyetimi:

Me nenin 1 të ndryshimit të Rregullores për investimin e mjeteve të fondeve të pensionit të detyrueshëm, bëhet respektimi i kushteve të përcaktuara me direktivën MIFID II të Bashkimit Evropian. Ky ndryshim merr parasysh zhvillimin e tregjeve të huaja të kapitalit dhe synon të ofrojë çmime më të favorshme dhe ulje të kostove për realizimin e transaksioneve jashtë vendit.

Nenet 2, 3, 4, 5, 6 dhe 7 reduktojnë kufijtë e investimit të fondeve të pensioneve dhe synojnë rritjen e numrit të instrumenteve të lejuara të investimit dhe zgjerimin e universit të investimeve.

Nenet 8, 9, 10 dhe 11 ndryshojnë nivelin e vlerësimit të kërkuar të kredisë për cilësinë e të gjitha instrumenteve dhe përcaktojnë nivelin më të ulët të vlerësimit brenda kufijve të ligjit, pra një vlerësim të rekomanduar për investime sipas agjencive ndërkombëtare të vlerësimit të kredisë. . Ky amendament zgjeron mundësitë për të investuar në vende të tjera anëtare të OECD ose të BE-së.

Neni 12 harmonizon dispozitat e kësaj rregulloreje me emrin e ri të shtetit.

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për investimin e mjeteve të fondeve pensionale vullnetare

Arsyetimi:

Neni 1 i ndryshimit të Rregullores për investimin e mjeteve të fondeve të pensionit vullnetar zvogëlon sasinë e kapitalit që duhet të ketë shtëpia e tregtarit që kryen tregti në sportel, nga 1 miliardë euro në 500 milionë euro, për të rritja e numrit të përfaqësive me të cilat shoqëritë pensionale do të mund të bashkëpunojnë. Gjithashtu kryhet respektimi i kushteve të përcaktuara nga direktiva MIFID II e Bashkimit Evropian. Ky ndryshim merr parasysh zhvillimin e tregjeve të huaja të kapitalit dhe synon të ofrojë çmime më të favorshme dhe ulje të kostove për realizimin e transaksioneve jashtë vendit.

Nenet 2 dhe 3 reduktojnë kufizimet në investimin e mjeteve të fondit pensional dhe synojnë rritjen e numrit të instrumenteve të lejuara të investimit dhe zgjerimin e universit të investimeve.

Nenet 4, 5, 6 dhe 7 ndryshojnë nivelin e vlerësimit të kërkuar të kredisë për cilësinë e të gjitha instrumenteve dhe përcaktojnë nivelin më të ulët të vlerësimit brenda kufijve të ligjit, pra një vlerësim të rekomanduar për investime sipas agjencive ndërkombëtare të vlerësimit të kredisë. . Ky amendament zgjeron mundësitë për të investuar në vende të tjera anëtare të OECD ose të BE-së.

Neni 8 i harmonizon dispozitat e këtij rregulloreje me emrin e ri të shtetit.

Këshilli i Ekspertëve ra dakord për:

Plani strategjik për kryerjen e auditimit të brendshëm në Agjencinë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale me Financim Kapital për periudhën 2022-2024 dhe

Plani vjetor për kryerjen e auditimit të brendshëm në Agjencinë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale me Financim Kapital për vitin 2022.

Këshilli i Ekspertëve mbajti mbledhjen e datës 28.10.2021 dhe miratoi:

Rregullore për ndryshimin e Rregullores për mënyrën dhe procedurën e marketingut të fondeve pensionale

Arsyetimi:

Neni 1 i ndryshimit të Rregullores për mënyrën dhe procedurën e marketingut të pensioneve, i harmonizon dispozitat e këtij rregullore me Ligjin për dokumentet elektronike, identifikimin elektronik dhe shërbimet konfidenciale. Është e mundur që shoqëria pensionale të dorëzojë materialet e marketingut në mënyrë elektronike në formën e një dokumenti elektronik në përputhje me Ligjin për Dokumentet Elektronike, Identifikimin Elektronik dhe Shërbimet Konfidenciale. Në këtë mënyrë, përshpejtohet komunikimi ndërmjet shoqërive pensionale dhe Agjencisë në procesin e informimit të Agjencisë, duke përmirësuar efikasitetin dhe efektivitetin e këtij procesi.

Neni 2 ndryshon formularët me të cilët anëtarët e fondit të pensionit të detyrueshëm dhe vullnetar njoftohen për gjendjen e kursimeve të tyre pensionale. Qëllimi i këtij ndryshimi është të thjeshtojë përmbajtjen e raporteve të kursimeve pensionale për një kuptim më të mirë nga anëtarët e fondeve pensionale. Për faktin se bëhet fjalë për formularë që duhet të implementohen në softuerin e shoqërive pensionale, parashikohet aplikimi me vonesë nga data e parë 01.01.2022.

Këshilli i Ekspertëve miratoi:

Kërkesa nga TRIGLAV PENZISKO DRUSHTVO SHA Shkup për marrjen e aprovimit për emërimin e personit Sunçica Neshovska si person përgjegjës për marketing dhe

Kërkesë nga TRIGLAV PENZISKO DRUSHTVO SHA Shkup për marrjen e miratimit për emërimin e personit Gordana Pecelj si përgjegjëse për tërheqjet e programuara.

Këshilli i Ekspertëve mbajti mbledhjen e datës 05.10.2021 dhe miratoi:

1. Plani financiar i Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimit pensional të financuar kapital për vitin 2022.

Këshilli i Ekspertëve mbajti mbledhjen e datës 31.08.2021 dhe miratoi:

 • Rregullat për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullave për anëtarësim në fond pensional të detyrueshëm.

Këshilli i Ekspertëve dha miratimin/pëlqimin për:

 1. Kërkesa nga TRIGLAV PENZISKO DRUSHTVO SHA Shkup për miratimin e personit përgjegjës për auditor të brendshëm;
 2. Kërkesa nga TRIGLAV PENZISKO DRUSHTVO SHA Shkup për miratimin e personit përgjegjës për llogari;
 3. Kërkesa nga shoqëria pensionale Sava a.d. Shkup për miratimin e personit përgjegjës për auditorin e brendshëm;
 4. Kërkesa nga shoqëria pensionale Sava a.d. Shkup për zgjedhjen e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës dhe
 5. Kërkesa nga CB Shoqëria e Parë Pensionale SHA Shkup për rizgjedhjen e anëtarit të Bordit Drejtues.

Këshilli i Ekspertëve konsideroi:

 1. Raportin tremujor për zbatimin e Planit Vjetor të Prokurimit Publik për periudhën nga 01.04.2021 deri më 30.06.2021 dhe

2. Raporti gjashtëmujor për zbatimin e Planit Financiar të Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale të Financuara Kapitale për periudhën Janar – Qershor 2021.

Këshilli i Ekspertëve mbajti seancën elektronike më 24 qershor 2021 dhe miratoi/miratoi:

 1. Raport mbi gjendjen e sigurimit pensional të financuar nga kapitali në vitin 2020
 2. Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për mënyrën dhe procedurën e zgjedhjes së anëtarit të këshillit drejtues dhe të këshillit mbikëqyrës të shoqërisë pensionale:

Arsyetimi:

Rregullorja për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për mënyrën dhe procedurën e zgjedhjes së anëtarit të bordit drejtues dhe të këshillit mbikëqyrës të shoqërisë pensionale i harmonizon dispozitat me Ligjin për dokumente elektronike, identifikim elektronik dhe shërbime konfidenciale. Kërkesat dhe dokumentacioni i kërkuar për dhënien e miratimit për zgjedhjen e anëtarit të bordit drejtues dhe këshillit mbikëqyrës të shoqërisë pensionale është e mundur të dorëzohen në mënyrë elektronike në përputhje me Ligjin për dokumentet elektronike, identifikimin elektronik dhe shërbimet konfidenciale. Sipas nenit 6 të këtij ligji, dokumenti elektronik ka të njëjtën fuqi ligjore dhe dëshmuese me formën e shkruar të dokumentit, në përputhje me ligjin. Një dokument elektronik nuk mund të kontestohet si provë në procedurë administrative apo gjyqësore, vetëm sepse është krijuar në formë elektronike.

Në këtë mënyrë përshpejtohet komunikimi ndërmjet shoqërive të pensioneve dhe Agjencisë në procesin e dhënies së miratimeve për zgjedhjen e një anëtari të bordit drejtues dhe të këshillit mbikëqyrës të një shoqërie pensionale, duke përmirësuar efikasitetin dhe efektivitetin e këtij procesi. .

 1. Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për mënyrën dhe procedurën e dhënies së miratimit të ndryshimeve në dokumentet e dorëzuara gjatë licencimit:

Arsyetimi:

Me Rregulloren për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për mënyrën dhe procedurën e dhënies së miratimit të ndryshimeve të dokumenteve të dorëzuara gjatë licencimit, harmonizohen dispozitat e Ligjit për Dokumentet Elektronike, Identifikimin Elektronik dhe Shërbimet Konfidenciale. Kërkesat dhe dokumentacioni i kërkuar për lëshimin e miratimit është i mundur të dorëzohen në mënyrë elektronike në përputhje me Ligjin për Dokumentet Elektronike, Identifikimin Elektronik dhe Shërbimet Konfidenciale. Sipas nenit 6 të këtij ligji, dokumenti elektronik ka të njëjtën fuqi ligjore dhe dëshmuese me formën e shkruar të dokumentit, në përputhje me ligjin. Një dokument elektronik nuk mund të kontestohet si provë në procedurë administrative apo gjyqësore, vetëm sepse është krijuar në formë elektronike.

Në këtë mënyrë përshpejtohet komunikimi ndërmjet shoqërive të pensioneve dhe Agjencisë në procesin e dhënies së miratimeve, duke përmirësuar efikasitetin dhe efektivitetin e këtij procesi.

 1. Raport për zbatimin e Planit Vjetor të Punësimit të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve Pensionale me Financim Kapital për periudhën Janar – Qershor 2021.

Këshilli i Ekspertëve dha miratimin/pëlqimin për:

 1. Kërkesa nga TRIGLAV PENZISKO DRUSHTVO SHA Shkup për marrjen e pëlqimit për marrëveshjet e lidhura ndërmjet TRIGLAV PENZISKO DRUSHTVO SHA Shkup dhe personave juridikë që ofrojnë shërbime të letrave me vlerë.

Këshilli i Ekspertëve konsideroi:

 1. Pasqyrat financiare për vitin 2020 me Raportin e Auditorit të Pavarur dhe
 2. Raporti gjashtëmujor për punën e Komisionit për vendimmarrje pas shkeljes së Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve pensionale të financuara me kapital për periudhën janar – qershor 2021.

Informacion nga seanca e 45-të e Këshillit të Ekspertëve, mbajtur më 31.05.2021

Këshilli i Ekspertëve në seancën e mbajtur më 31.05.2021 miratoi:

 1. Raporti vjetor i funksionimit të Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve pensionale të financuara me kapital në vitin 2020.

Këshilli i Ekspertëve miratoi:

 1. Kërkesa nga CB First Pension Company SHA Shkup për marrjen e miratimit për menaxher të ri në fushën e administrimit të llogarisë;
 2. Kërkesa nga KB Shoqëria e Parë Pensionale SHA Shkup për marrjen e miratimit për zgjedhjen/rizgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë;
 3. Kërkesa nga CB First Pension Company SHA Shkup për marrjen e pëlqimit për marrëveshjet e lidhura për kryerjen e punës si broker dhe
 4. Kërkesa nga shoqëria pensionale Sava a.d. Shkupi për marrjen e pëlqimit për Marrëveshjet për ndërmjetësim në blerjen dhe shitjen e letrave me vlerë.

Informacion nga seanca e 44-të e Këshillit të Ekspertëve, mbajtur më 27 prill 2021

Këshilli i Ekspertëve mbajti një seancë më 27 prill 2021 dhe miratoi:

 • Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për licencimin e shoqërive pensionale

Këshilli i Ekspertëve mbajti seancën elektronike më 30.03.2021

Këshilli i Ekspertëve mbajti seancën elektronike më 17.03.2021

Këshilli i Ekspertëve mbajti seancën elektronike më 18.02.2021.

Informacion nga seanca e 40-të e Këshillit të Ekspertëve, mbajtur më 28.01.2021 Këshilli i Ekspertëve mbajti seancën e datës 28.01.2021.

Skip to content