Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional

Seancat e Këshillit të ekpsertëve 2023

Informacion nga seanca e 4-të e Këshillit të Ekspertëve, e mbajtur më 28 shtator 2023

 

Këshilli i Ekspertëve në seancën e mbajtur më 28 shtator 2023 miratoi:

 

 1. Plani financiar i Agjencisë për mbikëqyrje të financimit kapital të sigurimit pensional për vitin 2024;
 2. Vendim për shumën e tarifës mujore të ngarkuar nga Agjencia për mbikëqyrje të financimit kapital të sigurimit pensional nga shoqëritë pensionale për vitin 2024;
 3. Vendim për disponim të përkohshëm të mjeteve të Agjencisë për mbikëqyrje të financimit kapital të sigurimit pensional deri në miratimin e planit financiar të Agjencisë për vitin 2024 dhe
 4. Vendim për shpërndarjen dhe investimin e tepricës së të hyrave të Agjencisë për mbikëqyrje të financimit kapital të sigurimit pensional.

 

Këshilli i Ekspertëve miratoi:

 

 1. Kërkesa nga VFP PENZISKO DRUSHTVO SHA SHKUP për marrjen e miratimit për lidhjen e kontratës së re me kujdestar të pronës.

Informacion nga seanca e 3-të e Këshillit të Ekspertëve, mbajtur më 6 shtator 2023

Këshilli i Ekspertëve në seancën elektronike të mbajtur më 06.09.2023 ka dhënë pëlqimin/miratimin për:

 1. Kërkesa nga VFP PENZISKO DRUSHTVO SHA SHKUP për marrjen e pëlqimit për blerjen e aksioneve nga emetimi II (e dytë) me ofertë private dhe.
 2. Kërkesa nga VFP PENZISKO DRUSHTVO SHA SHKUP për marrjen e miratimit për ndryshim dhe/ose plotësim të statutit të shoqërisë pensionale.

Informacion nga seanca e dytë e Këshillit të Ekspertëve, e mbajtur më 30.08.2023

 

Këshilli i Ekspertëve mbajti një seancë më 30 gusht 2023 dhe miratoi:

 1. Plani vjetor i punësimit i Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale të Financuara Kapitale për vitin 2024.

Këshilli i Ekspertëve konsideroi:

 1. Raporti përfundimtar për auditimin e proceseve të ndryshimit të të dhënave në sistemin IT dhe privilegjet e aksesit në Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale me Financim Kapital.

Këshilli i Ekspertëve miratoi:

 1. Kërkesa nga VFP PENZISKO DRUSHTVO SHA SHKUP për marrjen e aprovimit për emërimin e Svetlana Markova Tasevska si person përgjegjëse për marketing dhe kontroll të agjentëve të Kompanisë dhe
 2. Kërkesa nga VFP PENZISKO DRUSHTVO SHA SHKUP për marrjen e miratimit për emërimin e Maja Jançevska Sapundjiev si auditore të brendshme të Kompanisë.

Këshilli i Ekspertëve mbajti seancën e parë konstituive më 8 gusht 2023.

Informacion nga seanca e 76-të e Këshillit të Ekspertëve, e mbajtur më 20 korrik 2023

Këshilli i Ekspertëve mbajti një seancë më 20 korrik 2023 dhe miratoi:

Rregullore për ndryshimin e Rregullores për mënyrën dhe kohën e kalimit të mjeteve në fondet pensionale vullnetare.

Arsyetimi:

 Ndryshimi i Rregullores bëhet me kërkesë të kompanive pensionale sepse për paraqitjen e raportit në MAPAS, vlerësimi i pasurisë bëhet në ditën e fundit të muajit.  Me këtë ndryshim, Raporti do të duhet të dorëzohet brenda dy ditëve pune nga dita e fundit e muajit.  Gjithashtu kryhet harmonizimi terminologjik i dispozitës me emërtimin e Raportit të Transaksioneve Llogaritare, nga Udhëzimet Teknike për dorëzimin e arkivave vjetore dhe raporteve nga bazat e të dhënave të mbajtura nga shoqëritë e pensioneve.

 Këshilli i Ekspertëve konsideroi:

 1.  Raporti gjashtëmujor për realizimin e planit financiar të Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale të Financuara Kapitale në vitin 2023 për periudhën prej 01.01.2023 deri më 30.06.2023;
 2.  Raporti financiar tremujor për periudhën 01.04.2023 deri më 30.06.2023;
 3.  Raporti tremujor për zbatimin e planit vjetor për prokurimin publik për periudhën prej 01.04.2023 deri më 30.06.2023 dhe
 4.  Raporti nga analiza e bërë e të dhënave për përputhshmërinë e punës së Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale të financuara kapitale me standardet e integritetit.

 Këshilli i Ekspertëve miratoi:

 1.  Kërkesa nga shoqëria pensionale Sava a.d.  Shkupi për marrjen e miratimit për zgjedhjen e Snezhana Stankoviq, anëtare e Bordit Drejtues të Kompanisë;
 2.  Kërkesa nga shoqëria pensionale Sava a.d.  Shkup për marrjen e miratimit për ndryshimin dhe plotësimin e Statutit të fondit pensional Sava dhe Statutit të Sava Pension Plus dhe
 3.  Kërkesa nga KB Shoqëria e Parë Pensionale SHA Shkup për marrjen e aprovimit për aprovimin e aneksit nr.3 të kontratës për kryerjen e punës nga një kujdestar bankar i pasurisë për fond pensional të detyrueshëm dhe aneksin nr.3 të kontratës për kryerjen e punës nga një kujdestar bankar i pasurisë për fond pensional vullnetar.

Informacion nga seanca e 75-të e Këshillit të Ekspertëve, e mbajtur më 13 korrik 2023

 

Këshilli i Ekspertëve mbajti seancën elektronike më datë 13.07.2023 dhe dha pëlqimin për:

 

 1. Kërkesa nga TRIGLAV PENZISKO DRUSHTVO SHA Shkup për marrjen e pëlqimit për blerjen e aksioneve të reja nga aksionari TRIGLAV PENZISKO DRUSHTVO SHA Shkup – Zavarovalnica Triglav d.d. Lubjanë dhe Kërkesa për pëlqim për ndryshimin e Statutit të SHOQËRISË PENSIONALE TRIGLAV SHA Shkup.

 

Informacion nga seanca e 74-të e Këshillit të Ekspertëve, e mbajtur më 15.06.2023

 

Këshilli i Ekspertëve mbajti një seancë më 15 qershor 2023 dhe miratoi:

 1. Raporti i zbatimit të Planit Vjetor të Punësimit të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve Pensionale me Financim Kapital për periudhën Janar – Qershor 2023.

 

Këshilli i Ekspertëve konsideroi:

 1. Raporti gjashtëmujor për punën e Komisionit për vendimmarrje pas shkeljes së Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale me Financim Kapital për periudhën Janar – Qershor 2023.

 

Këshilli i Ekspertëve dha miratimin/pëlqimin për:

 1. Kërkesa nga CB First Pension Company SHA Shkup për marrjen e miratimit për zgjedhjen e Ivan Stojanoviqit për anëtar të Bordit Drejtues të Shoqërisë;
 2. Kërkesa nga CB First Pension Company SHA Shkup për marrjen e miratimit për zgjedhjen e Elizabeta Kocev si përgjegjëse për llogaritë individuale;
 3. Kërkesa nga shoqëria pensionale Sava a.d. Shkupi për marrjen e miratimit për zgjedhjen e Tatjana Bojkovska për anëtare të Bordit Drejtues të Kompanisë;
 4. Kërkesa nga shoqëria pensionale Sava a.d. Shkupi për marrjen e miratimit për zgjedhjen e Aleksandar Minevskit si person përgjegjës për vendime investive dhe
 5. Kërkesa nga TRIGLAV PENZISKO DRUSHTVO SHA Shkup për marrjen e pëlqimit për marrëveshjet e lidhura ndërmjet TRIGLAV PENZISKO DRUSHTVO SHA Shkup dhe personave juridikë që ofrojnë shërbime të letrave me vlerë.

Informacion nga seanca e 73-të e Këshillit të Ekspertëve, e mbajtur më 30.05 2023

 

Këshilli i Ekspertëve mbajti një seancë më 30.05 2023 dhe miratoi:

  1. Raport për gjendjen e sigurimit pensional të financuar nga kapitali në vitin 2022;
  2. Raport vjetor për funksionimin e Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve pensionale të financuara me kapital në vitin 2022;

   

  Këshilli i Ekspertëve konsideroi:

   

  1. Raporti përfundimtar për auditimin e proceseve për përgatitjen e raporteve për gjendjen në sigurimin pensional të financuar nga kapitali dhe
  2. Pasqyrat financiare për vitin 2022 me Raportin e Auditorit të Pavarur.

   

  Këshilli i Ekspertëve dha miratimin/pëlqimin për:

   

  1. Kërkesa nga VFP PENZISKO DRUSHTVO SHA SHKUP për marrjen e miratimit për ndryshim dhe/ose plotësim të statutit të shoqërisë pensionale;
  2. Kërkesa nga VFP PENZISKO DRUSHTVO SHA SHKUP për marrjen e miratimit për ndryshimin dhe/ose plotësimin e statutit të fondit pensional dhe.
  3. Kërkesa nga CB Shoqëria e Parë Pensionale SHA Shkup për marrjen e pëlqimit për kontratat e lidhura për kryerjen e punës së aksionerit.

Informacion nga seanca e 72-të e Këshillit të Ekspertëve, e mbajtur më 27 prill 2023

 

Këshilli i Ekspertëve mbajti një seancë më 27 prill 2023 dhe miratoi:

 1. Rregullore për tarifat për fondet pensionale të detyrueshme;
 2. Rregulloret për transferimin e mjeteve ndërmjet fondeve të pensionit të detyrueshëm dhe
 3. Rregullore për mënyrën dhe kohën e kalimit të mjeteve në fondet e pensioneve vullnetare.

 

Këshilli i Ekspertëve konsideroi:

 1. Raporti financiar tremujor për periudhën nga 01.01.2023 deri më 31.03.2023 dhe
 2. Raporti tremujor për zbatimin e Planit Vjetor për Prokurimin Publik për periudhën prej 01.01.2023 deri më 31.03.2023.

 

Këshilli i Ekspertëve dha miratimin/pëlqimin për:

 1. Kërkesa nga shoqëria pensionale Sava a.d. Shkupi për marrjen e miratimit për rizgjedhjen e Dr. Petar Taleski për anëtar të Bordit Drejtues të Kompanisë;
 2. Kërkesa nga shoqëria pensionale Sava a.d. Shkup për marrjen e aprovimit për ndryshimin dhe plotësimin e Marrëveshjes për kryerjen e veprimtarive të mbajtësit bankar të mjeteve të fondit pensional vullnetar të lidhur ndërmjet shoqërisë pensionale dhe NLB Banka AD Shkup dhe
 3. Kërkesa nga shoqëria pensionale Sava a.d. Shkupi për marrjen e pëlqimit për Marrëveshjet për ndërmjetësim në blerjen dhe shitjen e letrave me vlerë.

Informacion nga seanca e 71-të e Këshillit të Ekspertëve, e mbajtur më 29 mars 2023

Këshilli i Ekspertëve mbajti seancë më 29 mars 2023 dhe miratoi:

 1. Pasqyrat financiare për vitin 2022;
 2. Vendim për ndryshimin e selisë së Agjencisë për mbikëqyrje të financimit kapital të sigurimit pensional
 3. Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e Statutit të Agjencisë për mbikëqyrje të financimit kapital të sigurimit pensional

 

Informacion

nga seanca e 70-të e Këshillit të Ekspertëve, e mbajtur më 27 shkurt 2023

Këshilli i Ekspertëve mbajti një seancë më 27 shkurt 2023 dhe miratoi:

 • Programi vjetor i punës së Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale të Financuara Kapitale për vitin 2023 me Plan Veprimi për zbatimin e Programit Vjetor.
 • Rregullore për metodologjinë e llogaritjes së mjeteve vetanake të shoqërisë pensionale

Arsyetimi:

Për shkak të numrit të madh të ndryshimeve dhe plotësimeve në Rregulloren për metodologjinë e llogaritjes së mjeteve vetanake të shoqërisë pensionale, u miratua një rregullore e re.

Rregullorja e re specifikon mënyrën e dorëzimit të Raportit mbi pasurinë e vetë shoqërisë pensionale të dhënë në aneksin 1, pra dërgimi i tij parashikohet në mënyrë elektronike.

Për të dhënë më shumë të dhëna për funksionimin e shoqërive pensionale, lloji i informacionit që shoqëria pensionale i dorëzon Agjencisë po zgjerohet në kuadër të aneksit 1 të rregullores.

Është bërë harmonizimi terminologjik i termave të caktuara nga rregullorja me Ligjin për shoqëritë tregtare.

 • Rregullore për formën dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare të shoqërisë pensionale

Arsyetimi:

Për shkak të numrit të madh të ndryshimeve dhe plotësimeve në Rregulloren për formën dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare të shoqërisë pensionale, u miratua një rregullore e re.

Rregullorja e re specifikon mënyrën e dorëzimit të raporteve financiare bazë dhe raporteve shtesë për shoqërinë pensionale, pra dërgimi i tyre parashikohet në mënyrë elektronike, nga e cila raportet financiare dorëzohen në dosje në një tabelë excel dhe shënimet financiare. raportet nga Aneksi 1 i rregullores dorëzohen si dokument word.

Për të dhënë më shumë të dhëna për funksionimin e shoqërive pensionale, lloji i informacionit që shoqëria pensionale i dorëzon Agjencisë po zgjerohet në shënimet e pasqyrave financiare nga aneksi numër 1 i rregullores.

 • Rregullore për planin kontabël, formën dhe përmbajtjen e raporteve financiare bazë dhe raporteve shtesë për fondet e pensioneve të detyrueshme dhe vullnetare.

Arsyetimi:

Për shkak të numrit të madh të ndryshimeve dhe plotësimeve në Rregulloren e planit kontabël, formës dhe përmbajtjes së raporteve bazë financiare dhe raporteve shtesë për fondet pensionale të detyrueshme dhe vullnetare, u miratua një rregullore e re.

Rregullorja e re specifikon mënyrën e dorëzimit të raporteve financiare bazë dhe raporteve shtesë për fondet e pensioneve të detyrueshme dhe vullnetare, pra dërgimi i tyre parashikohet në mënyrë elektronike, nga të cilat raportet financiare nga anekset 2 dhe 3 të kësaj rregulloreje dorëzohen në dosje në një tabela excel dhe shënimet e pasqyrave financiare nga Shtojca 4 e Rregullores dorëzohen si dokument word.

Për të dhënë më shumë të dhëna për funksionimin e fondeve pensionale, lloji i informacionit që shoqëria pensionale i dorëzon Agjencisë po zgjerohet në aneksin numër 2, aneksin numër 3 dhe aneksin numër 4 të rregullores.

 • Rregullat për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullave për konfirmimin me mendimin e aktuarit të autorizuar

Arsyetimi:

Me ndryshimin e Rregullores për konfirmimin me mendimin e aktuarit të autorizuar, saktësohet mënyra e dorëzimit të të dhënave statistikore nga konfirmimi i aktuarit të autorizuar të shoqërisë pensionale, përkatësisht dorëzimi i tyre parashkruhet në mënyrë elektronike.

Për të dhënë më shumë të dhëna për funksionimin e fondeve të pensioneve, po zgjerohet lloji i informacionit që aktuari i autorizuar i dorëzon Agjencisë në kuadër të formularit numër 1 të rregullores.

Këshilli i Ekspertëve konsideroi:

 1. Raporti gjashtëmujor për realizimin e planit financiar të Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale të Financuara Kapitale në vitin 2022 për periudhën prej 30.06.2022 deri më 31.12.2022 dhe
 2. Raporti përfundimtar për auditimin e kryer të aktiviteteve lidhur me monitorimin dhe ndryshimin e rregulloreve dhe dokumenteve të brendshme të Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale me Financim Kapital.

Informacion nga seanca e 69-të e Këshillit të Ekspertëve, e mbajtur më 17 shkurt 2023

Këshilli i Ekspertëve mbajti një seancë më 17 shkurt 2023 dhe vendosi të mos miratojë:

Kërkesa nga KB Shoqëria e Parë Pensionale SHA Shkup për marrjen e miratimit për zgjedhjen e Martin Teovit për anëtar të Bordit Drejtues të Shoqërisë.

Informacion nga seanca e 68-të e Këshillit të Ekspertëve, e mbajtur më 30.01.2023

Këshilli i Ekspertëve mbajti një seancë më 30 janar 2023 dhe miratoi:

 1. Plani vjetor për prokurim publik në vitin 2023 i Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve pensionale të financuara me kapital.

Këshilli i Ekspertëve miratoi:

 1. Kërkesa nga KOMPANIA PENSIONALE TRIGLAV SHA Shkup për marrjen e miratimit për rizgjedhjen e Marijan Nikolovskit për anëtar të Bordit Drejtues të Shoqërisë.

Këshilli i Ekspertëve konsideroi:

 1. Raportin financiar tremujor për periudhën 01.10.2022 deri më 31.12.2022;
 2. Raporti për aktivitetet e Komisionit për Vlerësimin e Riskut në vitin 2022.
Skip to content