Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional

Seancat e Këshillit të ekpsertëve 2023

Informacion

nga seanca e 70-të e Këshillit të Ekspertëve, e mbajtur më 27 shkurt 2023

Këshilli i Ekspertëve mbajti një seancë më 27 shkurt 2023 dhe miratoi:

 • Programi vjetor i punës së Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale të Financuara Kapitale për vitin 2023 me Plan Veprimi për zbatimin e Programit Vjetor.
 • Rregullore për metodologjinë e llogaritjes së mjeteve vetanake të shoqërisë pensionale

Arsyetimi:

Për shkak të numrit të madh të ndryshimeve dhe plotësimeve në Rregulloren për metodologjinë e llogaritjes së mjeteve vetanake të shoqërisë pensionale, u miratua një rregullore e re.

Rregullorja e re specifikon mënyrën e dorëzimit të Raportit mbi pasurinë e vetë shoqërisë pensionale të dhënë në aneksin 1, pra dërgimi i tij parashikohet në mënyrë elektronike.

Për të dhënë më shumë të dhëna për funksionimin e shoqërive pensionale, lloji i informacionit që shoqëria pensionale i dorëzon Agjencisë po zgjerohet në kuadër të aneksit 1 të rregullores.

Është bërë harmonizimi terminologjik i termave të caktuara nga rregullorja me Ligjin për shoqëritë tregtare.

 • Rregullore për formën dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare të shoqërisë pensionale

Arsyetimi:

Për shkak të numrit të madh të ndryshimeve dhe plotësimeve në Rregulloren për formën dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare të shoqërisë pensionale, u miratua një rregullore e re.

Rregullorja e re specifikon mënyrën e dorëzimit të raporteve financiare bazë dhe raporteve shtesë për shoqërinë pensionale, pra dërgimi i tyre parashikohet në mënyrë elektronike, nga e cila raportet financiare dorëzohen në dosje në një tabelë excel dhe shënimet financiare. raportet nga Aneksi 1 i rregullores dorëzohen si dokument word.

Për të dhënë më shumë të dhëna për funksionimin e shoqërive pensionale, lloji i informacionit që shoqëria pensionale i dorëzon Agjencisë po zgjerohet në shënimet e pasqyrave financiare nga aneksi numër 1 i rregullores.

 • Rregullore për planin kontabël, formën dhe përmbajtjen e raporteve financiare bazë dhe raporteve shtesë për fondet e pensioneve të detyrueshme dhe vullnetare.

Arsyetimi:

Për shkak të numrit të madh të ndryshimeve dhe plotësimeve në Rregulloren e planit kontabël, formës dhe përmbajtjes së raporteve bazë financiare dhe raporteve shtesë për fondet pensionale të detyrueshme dhe vullnetare, u miratua një rregullore e re.

Rregullorja e re specifikon mënyrën e dorëzimit të raporteve financiare bazë dhe raporteve shtesë për fondet e pensioneve të detyrueshme dhe vullnetare, pra dërgimi i tyre parashikohet në mënyrë elektronike, nga të cilat raportet financiare nga anekset 2 dhe 3 të kësaj rregulloreje dorëzohen në dosje në një tabela excel dhe shënimet e pasqyrave financiare nga Shtojca 4 e Rregullores dorëzohen si dokument word.

Për të dhënë më shumë të dhëna për funksionimin e fondeve pensionale, lloji i informacionit që shoqëria pensionale i dorëzon Agjencisë po zgjerohet në aneksin numër 2, aneksin numër 3 dhe aneksin numër 4 të rregullores.

 • Rregullat për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullave për konfirmimin me mendimin e aktuarit të autorizuar

Arsyetimi:

Me ndryshimin e Rregullores për konfirmimin me mendimin e aktuarit të autorizuar, saktësohet mënyra e dorëzimit të të dhënave statistikore nga konfirmimi i aktuarit të autorizuar të shoqërisë pensionale, përkatësisht dorëzimi i tyre parashkruhet në mënyrë elektronike.

Për të dhënë më shumë të dhëna për funksionimin e fondeve të pensioneve, po zgjerohet lloji i informacionit që aktuari i autorizuar i dorëzon Agjencisë në kuadër të formularit numër 1 të rregullores.

Këshilli i Ekspertëve konsideroi:

 1. Raporti gjashtëmujor për realizimin e planit financiar të Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale të Financuara Kapitale në vitin 2022 për periudhën prej 30.06.2022 deri më 31.12.2022 dhe
 2. Raporti përfundimtar për auditimin e kryer të aktiviteteve lidhur me monitorimin dhe ndryshimin e rregulloreve dhe dokumenteve të brendshme të Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale me Financim Kapital.

Informacion nga seanca e 68-të e Këshillit të Ekspertëve, e mbajtur më 30.01.2023

Këshilli i Ekspertëve mbajti një seancë më 30 janar 2023 dhe miratoi:

 1. Plani vjetor për prokurim publik në vitin 2023 i Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve pensionale të financuara me kapital.

Këshilli i Ekspertëve miratoi:

 1. Kërkesa nga KOMPANIA PENSIONALE TRIGLAV SHA Shkup për marrjen e miratimit për rizgjedhjen e Marijan Nikolovskit për anëtar të Bordit Drejtues të Shoqërisë.

Këshilli i Ekspertëve konsideroi:

 1. Raportin financiar tremujor për periudhën 01.10.2022 deri më 31.12.2022;
 2. Raporti për aktivitetet e Komisionit për Vlerësimin e Riskut në vitin 2022.

Informacion nga seanca e 69-të e Këshillit të Ekspertëve, e mbajtur më 17 shkurt 2023

Këshilli i Ekspertëve mbajti një seancë më 17 shkurt 2023 dhe vendosi të mos miratojë:

Kërkesa nga KB Shoqëria e Parë Pensionale SHA Shkup për marrjen e miratimit për zgjedhjen e Martin Teovit për anëtar të Bordit Drejtues të Shoqërisë.

Skip to content