Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Контактирај агент на пензиско друштво

Пензиското друштво мо­же да врши ра­бо­ти на мар­ке­тинг на задолжителен пен­зи­ски фон­д­ во своите простории и во простории на неговите деловни соработници за маркетинг. Деловен соработник за маркетинг  на  друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови може да биде банка или друштво за осигурување.

Доколку сакате да стапите во контакт со агент на пензиско друштво, за да добиете повеќе информации кои ве интересираат, кликнете на вашето пензиско друштво:

Skip to content