Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Агенти на пензиските друштва

Работи на маркетинг се сите активности чија цел е рекламирање на пензиско друштво и на задолжителен и доброволен пензиски фонд и информирање и склучување на договори за членство во задолжителен или доброволен пензиски фонд и договори за исплата на средства од задолжителен или доброволен пензиски фонд.

Пензиско друштво мо­же да склу­чи до­го­вор за членс­тво, договор за премин, договор за програмирани повлекувања, договор за еднократна исплата и договор за повеќекратни исплати со фи­зич­ко ли­це са­мо пре­ку свој агент.

Агент може да биде лице вработено во пензиско друштво и друго лице кое е договорно ангажирано од страна на пензиско друштво.

Ра­бо­ти на мар­ке­тинг на задолжителни и доброволни пен­зи­ски фон­до­ви мо­же да вр­ши ли­це по не­го­во­то за­пи­шу­ва­ње во ре­ги­ста­рот на аген­ти.

Во ре­ги­ста­рот на аген­ти мо­же да би­де за­пи­ша­но ли­це кое ги ис­пол­ну­ва след­ни­ве ус­ло­ви:

  • да е др­жав­ја­нин на Ре­пуб­ли­ка Ма­ке­до­ни­ја или ако е странец да има регулиран статус на странец во Република Македонија согласно со закон;
  • да не му е изре­че­на прекршочна санкција за­бра­на на вр­ше­ње на про­фе­си­ја, деј­ност или долж­ност во об­ла­сти­те на еко­но­ми­ја­та, фи­нан­си­и­те, оси­гу­ру­ва­ње­то, бан­карс­тво­то и пра­во­то;
  • да има за­вр­ше­но нај­мал­ку сред­но обра­зо­ва­ние;
  • да по­ло­жи­ло ис­пит за аген­ти пред Аген­ци­ја­та и
  • да не е вработено во: Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Агенцијата за вработување на Република Македонија, Управата за јавни приходи и агенции за привремени вработувања.

Аген­тот мо­же да вр­ши ра­бо­ти на мар­ке­тинг на задолжителни и доброволните пен­зи­ски фон­до­ви со кои упра­ву­ва са­мо ед­но друш­тво. Аген­тот е дол­жен од­но­во да се ре­ги­стри­ра, за да вр­ши во ид­ни­на ра­бо­ти на мар­ке­тинг на задолжителни и доброволни пен­зи­ски фон­до­ви со кои упра­ву­ва дру­го друш­тво.

Skip to content