Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Провери го твоето знаење за капитално финансираното пензиско осигурување

ДАЛИ СТЕ ПОДГОТВЕНИ ДА ГО ПРОВЕРИТЕ СВОЕТО ЗНАЕЊЕ ЗА ПЕНЗИСКИОТ СИСТЕМ?

Skip to content