Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

E-МАПАС информатор

Е-МАПАС бр.37-(февруари 2021)
“Финансиски пазари”
Е-МАПАС бр.34-(април 2020)
“Информирај се и ти!”
Е-МАПАС бр.33-(јануари 2020)
“Супервизорски мерки”
Е-МАПАС бр.30-(април 2019)
Членови во втор столб-нови правила
Е-МАПАС бр.28-(јануари 2019)
Актуар во втор и трет столб
Е-МАПАС бр.26-(јули 2018)
Принос и надоместоци
Е-МАПАС бр.25-(април 2018)
Зелен плик и ажурирање на податоци
Е-МАПАС бр.22-(јули 2017)
Финансиски пазари и инструменти
Е-МАПАС бр.21-(април 2017)
Достава на зелен плик за 2016
Е-МАПАС бр.18-(јули 2016)
“Каков пензионер си станал…”
Е-МАПАС бр.17-(април 2016)
 Зелен плик и појаснувања!
Е-МАПАС бр.15-(октомври 2015)
Како се станува член во втор столб?
Е-МАПАС бр.13-(април 2015)
Достава на зелен плик за 2014
Е-МАПАС бр.9-(април 2014)
МАПАС во јавноста
Е-МАПАС бр.8-(јануари 2014)
Достава на зелен плик за 2013
Е-МАПАС бр.7-(октомври 2013)
Што е пензиски фонд?
Е-МАПАС бр.4-(мај 2013)
Што е агент?
Е-МАПАС бр.2-(март 2013)
2012 низ бројки
Skip to content