Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional

Stazh me benificion

Një anëtar i një fondi të detyrueshëm pensional i cili ka plotësuar stazhin e sigurimit me kohëzgjatje të shtuar që lejon uljen e kufirit të moshës për ushtrimin e së drejtës për pension pleqërie për të paktën një vit në përputhje me nenin 118 paragrafi (3) të Ligjit për Sigurimin Pensional dhe Invalidor, mund të zgjedhë të vazhdojë anëtarësimin në shtyllën e dytë të pensionit me një deklaratë me shkrim për vazhdimin e anëtarësisë në fondin e pensionit të detyrueshëm brenda tre muajve nga plotësimi i stazhit të sigurimit.

Nëse anëtari i fondit të detyrueshëm pensional, gjatë kohëzgjatjes së afatit, nuk jep deklaratë me shkrim për vazhdimin e anëtarësisë në fondin e detyrueshëm pensional, pas skadimit të këtij afati, anëtarësimi në fondin e detyrueshëm pensional përfundon.

Pas përfundimit të anëtarësimit, kompania transferon shumën totale të fondeve nga llogaria individuale e anëtarit në Fondin e Sigurimit Pensional dhe Invalidor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në një mënyrë të përcaktuar nga Agjencia. Pas transferimit të fondeve, kompania mbyll llogarinë individuale të anëtarit

Deklaratë për t’u plotësuar

Formulari i deklaratës së gjatësisë së përfitimit    Skip to content