Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување
16.08.2022
563.910
Број на членови
15.08.2022
112,25 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
16.08.2022
28.510
Број на членови
15.08.2022
3 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
Skip to content