Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување
26.11.2021
548.958
Број на членови
18.11.2021
104,43 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
26.11.2021
26.996
Број на членови
18.11.2021
2,78 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
Skip to content