Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување
27.05.2024
599.844
Број на членови
26.05.2024
146,88 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
27.05.2024
32.163
Број на членови
26.05.2024
3,75 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
Skip to content