Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување
27.06.2022
561.322
Број на членови
23.06.2022
106,98 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
27.06.2022
28.240
Број на членови
23.06.2022
2,88 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
Skip to content