Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување
01.10.2023
587.275
Број на членови
01.10.2023
128,25 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
01.10.2023
30.536
Број на членови
01.10.2023
3,29 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
Skip to content