Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување
07.12.2022
571.000
Број на членови
06.12.2022
113,59 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
07.12.2022
29.121
Број на членови
06.12.2022
1,52 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
Skip to content