Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување
25.05.2022
558.882
Број на членови
25.05.2022
107,25 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
25.05.2022
28.129
Број на членови
25.05.2022
2,89 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
Skip to content