Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување
26.09.2022
566.147
Број на членови
26.09.2022
109,86 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
26.09.2022
28.653
Број на членови
26.09.2022
2,92 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
Skip to content