Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување
18.01.2022
551.450
Број на членови
13.01.2022
105,69 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
18.01.2022
27.756
Број на членови
13.01.2022
2,87 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
Skip to content