Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување
25.02.2024
595.969
Број на членови
22.02.2024
140,78 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
25.02.2024
31.645
Број на членови
22.02.2024
3,62 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
Skip to content