Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување
01.06.2023
579.535
Број на членови
31.05.2023
61,52 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
01.06.2023
29.844
Број на членови
31.05.2023
1,59 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
Skip to content