Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување
06.12.2023
591.646
Број на членови
05.12.2023
132,85 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
06.12.2023
31.160
Број на членови
05.12.2023
3,41 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
Skip to content