Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување
03.12.2022
570.671
Број на членови
01.12.2022
114,9 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
03.12.2022
28.897
Број на членови
01.12.2022
3,03 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
Skip to content