Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување
17.10.2021
546.414
Број на членови
14.10.2021
101,4 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
17.10.2021
26.835
Број на членови
14.10.2021
2,69 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
Skip to content