Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување
Uncategorized @mk

Соопштение до јавноста поврзано со измените на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС ја известува пошироката јавност за правата на доброволните членови во задолжителен пензиски фонд – втор пензиски столб со склучен договор за членство и прво вработување пред 01.01.2003 година. Согласно измените на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување доброволните членови родени пред 01.01.1967 година ИМААТ […]

Соопштение

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) со тага ја прими веста за прераната и неочекувана смрт на својот колега и пријател Ферди Касами, кој трагично го загуби својот живот во сообраќајната несреќа што се случи на 13.02.2019 година на патот Скопје – Тетово. Ферди Касами е роден на 13.08.1980 година, беше вработен […]

Седница на Советот на експерти (14.02.2019)

Советот на експерти одржа електронска седница на 14.02.2019 година и донесе: 1. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за индивидуални сметки: Образложение Со измената на Правилникот за индивидуални сметки се врши усогласување на овој правилник со измената на Законот за задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување која се однесува на дополнување на евиденцијата за индивидуалните […]

Соопштение до јавноста за трето пензиско друштво

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС ја известува пошироката јавност дека Заваровалница Триглав д.д. од Република Словенија достави Барање за основање на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови. Процесот за основање ќе се одвива под целосна контрола од страна на Агенцијата согласно македонското законодавство во најдобар интерес на […]

Седница на Советот на експерти (29.01.2019)

Советот на експерти одржа седница на 29.01.2019 година.

Соопштение за јавноста за распределба на осигурениците кои не биле распределени во вториот столб

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС), како регулаторно тело и супервизор на пензиските друштва, пензиски фондови и чуварите на имот, е основана да ги штити интересите на членовите на пензиските фондови по нивниот влез во вториот столб. Фондот на ПИОМ времено ги распределува осигурениците во задолжителните пензиски фондови од денот на нивното […]

Соопштение за јавност за право на избор за членување во задолжителен пензиски фонд

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) ја известува јавноста дека, со донесените измени во Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување од 28.12.2018 година, 6.069 членови на задолжителните пензиски фондови (кои склучиле Договор за членство во задолжителен пензиски фонд, вработени пред 01.01.2003 година, а родени пред 01.01.1967 година), имаат право да изберат […]

Skip to content